Aktualności

Strona główna > Aktualności

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

dodane ~ 19/03/2020
TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 684 523 81 931 238 27 357 307 19 201 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 867 337 25 182 216 11 127 389 5 901 736
III. Zysk (strata) brutto 48 452 822 23 906 289 11 263 492 5 602 708
IV. Zysk (strata) netto 39 404 360 19 365 932 9 160 059 4 538 624
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 290 837 25 723 725 8 901 206 6 028 645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -725 188 -152 228 -168 579 -35 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 510 928 -14 131 393 -5 930 349 -3 311 851
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 054 722 11 440 104 2 802 278 2 681 117
IX. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  10,96 5,36 2,55 1,26
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem  182 599 495 164 573 172 42 878 829 38 272 831
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 247 693 60 404 511 13 208 335 14 047 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 274 719 42 714 428 8 048 543 9 933 588
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  21 972 974 17 690 083 5 159 792 4 113 973
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny  126 351 802 104 168 660 29 670 495 24 225 270
XVI. Kapitał zakładowy  35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,15 28,84 8,25 6,71

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:2019
roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

– 4,2585 złotych / EUR,2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

-poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

 

Pozostałe aktualności

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

TYTUŁ  PLN  EUR 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 566 823 92 […]

dodane ~ 19/03/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Wypłata dywidendy z kapitału zapasowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przeznaczyło na wypłatę […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Informacja o powołaniu Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 3 marca 2020 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 3 marca 2020 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów, obecnych na Nadzwyczajnym Walnym […]

dodane ~ 03/03/2020 Czytaj więcej   >

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna (zwany dalej: „Emitent”) zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2020 roku otrzymał informację od akcjonariusza Spółki […]

dodane ~ 28/02/2020 Czytaj więcej   >

Powołanie Członków Zarządu Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, iż w związku z upływającą w dniu 30 kwietnia 2020 r. kadencją zarządu Spółki, Rada […]

dodane ~ 26/02/2020 Czytaj więcej   >