Aktualności

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 10/2016)

dodane ~ 09/05/2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 06 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o zmianie pośredniego stanu posiadania akcji Mo-BRUK o następującej treści:

„W wykonaniu obowiązku dokonania zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 pkt 1 lit a), w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382 z późn. zm.  – „Ustawa”) informuję, że:

uzyskałem informację, że w wyniku wniesionych w dniu 28 kwietnia 2016 r. wpłat na certyfikaty inwestycyjne podmiotu niepowiązanego kapitałowo i osobowo z RDI LLC z siedzibą w Dover pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, Hrabstwo Kent, wpisanej do rejestru spółek pod numerem: 5991311, uległ zmianie mój pośredni stan posiadania akcji Mo-BRUK S.A. w Niecewie, pod adresem: Niecew 68, 33-322 Korzenna, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357598.

Przed ww. transakcją posiadałem wyłącznie pośrednio, 257.862 (dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwie) akcje Mo-BRUK S.A. stanowiące 11,01% kapitału zakładowego Mo-BRUK S.A. i uprawniające do oddania 257.862 głosów na walnym zgromadzeniu Mo-BRUK S.A., stanowiących 8,44% ogólnej liczby głosów.

Obecnie nie posiadam akcji Mo-BRUK S.A., a co za tym idzie nie posiadam praw głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Ponadto informuję, że nie jestem stroną umów, których przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu (art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) Ustawy).” 

 

 

Pozostałe aktualności

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 9/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 06/05/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 8/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 05 maja 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z RDI LLC z siedzibą […]

dodane ~ 06/05/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 7/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Adama Buchajskiego o […]

dodane ~ 27/04/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 6/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z RDI LLC z siedzibą […]

dodane ~ 27/04/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta (RB 5/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomieniez AGIO RB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 27/04/2016 Czytaj więcej   >

Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego (RB 4/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (Emitent), działając na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie […]

dodane ~ 20/04/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zdarzeniu w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu w dniu 20.04.2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna informuje, że w dniu 20.04.2016 r. o godz. 3.30 […]

dodane ~ 20/04/2016 Czytaj więcej   >

W dniu 08.04.2016 r. w laboratorium Mo-BRUK S.A. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze. Zespół audytujący potwierdził […]

dodane ~ 13/04/2016 Czytaj więcej   >