Aktualności

Strona główna > Aktualności

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

dodane ~ 30/05/2019

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 29 maja 2019 roku Pan Adam Buchajski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. ze skutkiem na koniec dnia 31 maja 2019 roku. Przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku – w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Pozostałe aktualności

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2019 roku

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla  Krakowa – Śródmieścia w […]

dodane ~ 29/05/2019 Czytaj więcej   >

Pozytywna opinia Rady Nadzorczej w sprawie rekomendowanego podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 17 maja 2019 r. Rada Nadzorcza Emitenta podejmując uchwałę, pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w […]

dodane ~ 17/05/2019 Czytaj więcej   >

Rekomendacja w zakresie podziału zysku Mo-BRUK S.A. za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

Zarząd Mo-BRUK S.A. („Emitent”) informuje, że 14 maja 2019 r., podejmując uchwałę, postanowił przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendację podziału zysku […]

dodane ~ 16/05/2019 Czytaj więcej   >

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej

Zarząd Spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 9 maja 2019 r. Zwyczajne […]

dodane ~ 09/05/2019 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kwartał 2019 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2018 roku. Raport_Kwartalny_GK_Mo-BRUK_SA_I_kw_2019   […]

dodane ~ 25/04/2019 Czytaj więcej   >

Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej

Zarząd Mo-BRUK S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej o następującej treści: Zarząd […]

dodane ~ 15/04/2019 Czytaj więcej   >

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę […]

dodane ~ 11/04/2019 Czytaj więcej   >

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd Mo-BRUK SA. z siedzibą w Niecwi, w uzupełnieniu raportu rocznego za rok 2018 opublikowanego w dniu 14 marca 2019 […]

dodane ~ 10/04/2019 Czytaj więcej   >