Aktualności

Strona główna > Aktualności

Zawiadomienie z VALUE FIZ w przedmiocie zakończenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Mo-BRUK S.A.

dodane ~ 25/11/2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 24 listopada 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa _dalej zwany „Funduszem”_ zarządzanego przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej zwane „Towarzystwem”_ informujące, iż w wyniku zakończonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 357598, o kapitale zakładowym w wysokości 36.113.850,00 zł _dalej zwaną „Spółką”_, ogłoszonego w dniu 17 października br. nie zmieniła się liczba akcji Spółki posiadanych przez Fundusz.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada bezpośrednio 1 527 862 akcje Spółki, reprezentujące 42,31% kapitału zakładowego Spółki oraz reprezentujących 35,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Ponadto Fundusz poinformował, iż inne fundusze inwestycyjne oraz alternatywne fundusze inwestycyjne utworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane przez to samo Towarzystwo nie posiadają akcji Spółki. Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie. Fundusz poinformował, że nie istnieją inne podmioty zależne od Funduszu posiadające akcje Spółki, a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

Pozostałe aktualności

Skonsolidowany raport kwartalny za III kw. 2016 roku.

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. Skonsolidowany raport […]

dodane ~ 14/11/2016 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 12 września 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 12/09/2016 Czytaj więcej   >

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12 września 2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na […]

dodane ~ 12/09/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >

Informacja wykupie oraz umorzeniu obligacji serii B.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 31 sierpnia 2016 roku zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji […]

dodane ~ 01/09/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zmianie udziału Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 29 sierpnia 2016 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie z VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty […]

dodane ~ 01/09/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego.

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował uchwałę Zarządu z dnia […]

dodane ~ 27/08/2016 Czytaj więcej   >

Raport okresowy półroczny za 2016

WYBRANE DANE FINANSOWE zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 Przychody netto […]

dodane ~ 26/08/2016 Czytaj więcej   >