Aktualności

Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego.

dodane ~ 27/08/2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował uchwałę Zarządu z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę wynoszącą 12.700.000,00 _słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych, 00/100_ poprzez emisję 1.270.000 _słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy_ nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł _słownie: dziesięć złotych, 00/100_ każda.
W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 36.113.850,00 PLN _słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100_.

Struktura akcjonariatu Mo-BRUK S.A. po wyżej opisanym podwyższeniu kapitału zakładowego została przedstawiona w załączonej tabeli.

STRUKTURA_AKCJONARIATU_MBR_20160827

Pozostałe aktualności

Raport okresowy półroczny za 2016 PS

WYBRANE DANE FINANSOWE zł w tys. EUR półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015 Przychody netto […]

dodane ~ 26/08/2016 Czytaj więcej   >

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej   w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 17/08/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zawarciu umowy objęcia akcji

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia […]

dodane ~ 12/08/2016 Czytaj więcej   >

Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjoanriuszy Mo-BRUK S.A. w dniu 28 czerwca 2016 (RB 13/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwii przekazuje w załączeniu treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu […]

dodane ~ 30/06/2016 Czytaj więcej   >

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2016 roku. (RB 12/2016)

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na […]

dodane ~ 30/06/2016 Czytaj więcej   >

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie WSA

Po korzystnym  dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi 68 (33-322), woj. małopolskie, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieście w Krakowie […]

dodane ~ 02/06/2016 Czytaj więcej   >