Laboratorium
Głównym obszarem działalności laboratorium badawczego spółki Mo-BRUK jest pobieranie oraz badanie próbek wód, ścieków, odpadów, kruszywa sztucznego oraz paliw alternatywnych.
Laboratorium
Realizując zlecane zadania zapewniamy kompleksowe, rzetelne wykonywanie usług, poufność wyników, oferując finansowo najkorzystniejsze dla Państwa rozwiązania. Gwarancją i potwierdzeniem wysokiej jakości usług badawczych jest wdrożony i utrzymywany system zarządzania jakością wg PN-EN ISO/IEC 17025 potwierdzony certyfikatem akredytacji nr AB 1267.
Laboratorium
NASZE ATUTY:
  • zapewnienie wysokiej jakości wykonywanych usług,
  • nowoczesne zaplecze techniczne,
  • szeroki zakres akredytowanych parametrów,
  • krótkie terminy realizacji zleceń,
  • kontakt i obsługa przez wykwalifikowany i kompetentny personel.

Badania laboratoryjne

Wykonujemy szereg akredytowanych oznaczeń zgodnie z wymaganiami obowiązujących aktów prawnych w następujących matrycach: odpadach, ściekach, wodach, stałych paliwach wtórnych, kruszywie sztucznym.

Posiadane certyfikaty:

Laboratorium badawcze posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (zakres akredytacji nr AB 1267), a także certyfikaty Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 oraz Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2004 . Gwarancję wysokiej wiarygodności i rzetelności wykonywanych usług daje wdrożony i stale doskonalony system zarządzania zgodny z normą PN-EN ISO/IEC 17025, profesjonalny zespół i nowoczesna aparatura.

Wyposażenie

Nowoczesne wyposażenie laboratorium umożliwia analizę próbek środowiskowych w zakresie technik:

– chromatografii jonowej,
– emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej,
– absorpcyjnej spektometrii atomowej z techniką amalgamacji,
– spektrofotometrii,
– potencjometrii,
– kulometrycznych,
– wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR,
– wagowych.

 laboratorium1 laboratorium2

Współpraca

Laboratorium badawcze współpracuje z wieloma instytucjami i jednostkami badawczymi m.in. Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Krakowską, Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach, OBiKŚ w Katowicach, Petrogeo w Jaśle i Wessling w Krakowie w celu jak najlepszego spełnienia wymagań klienta w zakresie badań środowiskowych.

Badania akredytowane

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (pobierania próbek / Przepis prawa (dla badań / pobierania próbek w obszarze regulowanym)
Paliwa stałe, paliwa wtórne, odpady Zawartość wilgoci całkowitej Zakres: (2,0-90) %Metoda wagowa PB – 04 wydanie V z dnia 30.01.2012r.
Zawartość wilgoci w próbce analitycznej Zakres: (1,0- 5) %Metoda wagowa
Ciepło spalania Zakres: (6000-45000) kJ/kg Metoda kalorymetryczna Wartość opałowa (z obliczeń)  PN-81/G-04513
Zawartość popiołuZakres: (0,2-90) %Metoda wagowa  PB – 03 wydanie V z dnia 30.01.2012r.
Zawartość ogólnego węgla nieorganicznego Zakres: (0,04- 12) %Metoda dekarbonizacji kwasem fosforowym z detekcją IR   PN-EN 13137:2004, pkt.10.3.3
Zawartość węgla całkowitego Zakres: (0,7-80) %Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR  PN-EN 13137:2004 pkt. 10.3.2
Zawartość ogólnego węgla organicznego (z obliczeń)  PN-EN 13137:2004
Zawartość siarki całkowitej Zakres(0,08 – 80) %Metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcją IR  PN-G-04584:2001
Zawartość chloruZakres: (0,02 – 50) %Metoda kulometryczna PB – 02 wydanie V z dnia 30.01.2012r.
Zawartość metaliZakres:-ołów (1 – 100) mg/kg- kadm (1-100) mg/kg- nikiel (1 – 100) mg/kg- miedź (1 – 100) mg/kg- cynk (1- 100) mg/kg- chrom (1-100) mg/kg

– arsen (0,5-200) mg/kg

– antymon (0,5 – 200) mg/kg

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009
Paliwa wtórne, odpady Strata przy prażeniu (LOI)Zakres: (1,0 – 95) %Metoda wagowa PN-EN 15169:2011+Ap1:2012
Odpady, kruszywo sztuczne Zawartość rtęciZakres: (0,05 – 10) mg/kgMetoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji PB – 01 wydanie VI z dnia 27.02.2013r.
Odpady, kruszywo sztuczne (wyciągi wodne) Stężenie metali:Zakres:- ołów (0,1 – 10) mg/l- kadm (0,1-10) mg/l- nikiel (0,1 – 10) mg/l- miedź (0,1 – 10) mg/l- cynk (0,1- 10) mg/l- chrom (0,1-10) mg/l

– arsen (0,05-20) mg/l

– antymon (0,05 – 20) mg/l

– selen (0,05 – 20) mg/l

– bar (0,05 – 20) mg/l

– molibden (0,05 – 20) mg/l

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

Zawartość metali ( z obliczeń)

PN-EN 12457-4:2006PN-EN ISO 11885:2009
Odpady, kruszywo sztuczne (wyciągi wodne) Stężenie rtęci Zakres: (0,0001 – 0,2) mg/l Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji Zawartość rtęci ( z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PB – 01 wydanie VI z dnia 27.02.2013r.
Stężenie anionów:Zakres:- chlorki (25 – 40 000) mg/l- siarczany (25-40 000) mg/l- fluorki (1 – 2500) mg/lMetoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC)Zawartość anionów (z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PB – 06 wydanie II z dnia 27.02.2013r.
Stężenie chromu 6+Zakres: ( 0,05 – 100) mg/lMetoda spektrofotometrycznaZawartość chromu 6+ ( z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PB – 07 wydanie II z dnia 27.02.2013r.
Stężenie rozpuszczonego węgla organicznego DOCZakres: (30 – 300) mg/lMetoda spektrofotometrycznaZawartość DOC (z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PB – 08 wydanie II z dnia 27.02.2013r.
Substancje rozpuszczone TDSZakres: (200 – 50 000) mg/lMetoda wagowaZawartość TDS (z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PN-EN 15216:2010
pHZakres: 2 -1 3Metoda potencjometryczna PN-EN 12457-4:2006PN-EN ISO 10523:2012
Odpady nieorganiczne, kruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztuczne Pobieranie próbek do badań chemicznych I fizycznych LP-011 wydanie III z dnia 24.05.2013r.
Próbki wody, ścieki pHZakres: 2 -1 2Metoda potencjometryczna PN-EN ISO 10523:2012
Zawiesiny ogólneZakres: (5 – 165) mg/lMetoda wagowa PN-EN 872:2007 + Ap1:2007
Próbki wody, ścieki Stężenie metali:Zakres:- ołów (0,1 – 10) mg/l- kadm (0,1-10) mg/l- nikiel (0,1 – 10) mg/l- miedź (0,1 – 10) mg/l- cynk (0,1- 10) mg/l- chrom (0,1-10) mg/l

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

PN-EN ISO 11885:2009
Stężenie rtęci
Zakres: (0,0001- 0,2) mg/lMetoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z techniką amalgamacji
PB – 01 wydanie VI z dnia 27.02.2013r.
Ścieki Stężenie anionów: Zakres:- chlorki (25 – 40 000) mg/l- siarczany (25-40 000) mg/l- fluorki (1 – 2500) mg/lMetoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC) PB – 06 wydanie II z dnia 27.02.2013r.
Próbki wody, ścieki Stężenie chromu 6+Zakres: (0,05 – 1) mg/l Metoda spektrofotometryczna PB – 07 wydanie II z dnia 27.02.2013r.
 Ścieki Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych  PN-ISO 5667-10:1997

 

Badania nieakredytowane:

Badane obiekty / Grupa obiektów Badane cechy i metody badawcze Normy i/lub udokumentowane procedury badawcze (pobierania próbek / Przepis prawa (dla badań / pobierania próbek w obszarze regulowanym)
Paliwa wtórne, odpady Oznaczanie składu morfologicznegoMetoda wagowa PN-Z-15006:1993
Odpady, kruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztuczne (wyciągi wodne) Stężenie metali:Zakres:- żelazo (0,1 – 10) mg/l- wanad (0,1-10) mg/l- sód (0,1 – 10) mg/l- potas (0,1 – 10) mg/l- glin (0,1- 10) mg/l

– kobalt (0,1-10) mg/l

– mangan(0,05-20) mg/l

– tal (0,05 – 20) mg/l

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej (ICP-OES)

Zawartość metali ( z obliczeń)

PN-EN 12457-4:2006 PN-EN ISO 11885:2009
Odpady, kruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztucznekruszywo sztuczne (wyciągi wodne) Przewodność elektryczna właściwa [mS/cm]Metoda elektrometryczna PN-EN 12457-4:2006PN-EN 27888:1999
Stężenie anionów:Zakres:- azotany (25 – 40 000) mg/l- fosforany (25 – 40 000) mg/lMetoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC)Zawartość anionów (z obliczeń) PN-EN 12457-4:2006PN-EN 10304-1:2009
Próbki wody, ścieki Przewodność elektryczna właściwa [mS/cm]Metoda elektrometryczna PN-EN 27888:1999
Stężenie anionów:Zakres:- azotany (25 – 40 000) mg/l- fosforany (25- 40 000) mg/lMetoda chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną (IC) PN-EN 10304-1:2009
Stężenie fosforu ogólnego [mg/l]Metoda spektrofotometryczna Metoda LCK 349
Ścieki Stężenie fenoli lotnych (indeks fenolowy) [mg/l]Metoda spektrofotometryczna HACH met. 8047
Chemiczne zapotrzebowanie tlenu [mg/l] HACH met. 8000

Najnowsze aktualności

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe