MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

22 marca 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 610 53 226 15 457 12 164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 403 5 902 2 451 1 349
Zysk (strata) brutto 8 527 2 700 2 009 617
Zysk (strata) netto 6 890 2 158 1 623 493
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 916 10 575 3 279 2 417
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 918) 39 (452) 9
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 626) (8 412) (2 975) (1 922)
Przepływy pieniężne netto, razem (628) 2 202 (148) 503
Aktywa razem 165 956 171 637 39 789 38 797
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 167 87 738 18 022 19 832
Zobowiązania długoterminowe 56 850 67 058 13 630 15 158
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 27 327 28 843 6 552 6 520
Zobowiązania krótkoterminowe 18 317 20 679 4 392 4 674
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 417 3 456 580 781
Kapitał własny 90 789 83 899 21 767 18 965
Kapitał zakładowy 36 114 36 114 8 659 8 163
Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,9 0,8 0,4 0,2
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 25,1 29,6 6,0 6,7

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 roku i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .

List_Prezesa_Zarządu_Mo-BRUK_S.A. 

GK_Mo-BRUK_S.A._-_Sprawozdanie__badania_31.12.2017

GK_Mo-BRUK_SA_31.12.2017_spr._Zarządu

GK_Mo-BRUK_SA_31.12.2017

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >