MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

14 marca 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 667 415 65 610 064 21 717 653 15 457 059
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 567 316 10 403 012 6 226 350 2 450 843
III. Zysk (strata) brutto 25 339 266 8 527 473 5 938 542 2 008 985
IV. Zysk (strata) netto 20 519 597 6 890 362 4 808 999 1 623 299
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 535 244 13 916 381 6 453 195 3 278 557
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 078 262) (1 918 398) (252 703) (451 955)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 335 711) (12 626 311) (3 359 735) (2 974 630)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 121 271 (628 328) 2 840 756 (148 028)
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,7 1,9 1,3 0,4
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 173 396 487 165 956 388 40 324 764 39 789 107
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 078 953 75 166 895 14 902 082 18 021 745
XIII. Zobowiązania długoterminowe 45 254 958 56 849 685 10 524 409 13 630 076
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 24 920 934 27 327 336 5 795 566 6 551 904
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 823 995 18 317 210 4 377 673 4 391 668
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 411 800 2 417 257 560 884 579 553
XV. Kapitał własny 109 317 533 90 789 493 25 422 682 21 767 363
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 398 570 8 658 527
XVII. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,3 25,1 7,0 6,0

 

Powyższe dane finansowe za 2018 rok i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR,

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR oraz roku 2017 ( od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 złotych / EUR .

Sprawozdanie Zarządu z Działalności GK MBR 2018_skonsolidowane

GK MO-BRUK S A sprawozdanie finansowe

GK Mo-BRUK SA Sprawozdanie z badania

 

Wersja angielska

2018 – Financial report – consolidated

2018 – Report of independent auditor – consolidated

2018 – Report of the Board – consolidated

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >