MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2019 RS

19 marca 2020
TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 566 823 92 667 415 30 351 966 21 717 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 192 112 26 567 316 11 667 813 6 226 350
III. Zysk (strata) brutto 49 626 222 25 339 266 11 536 264 5 938 542
IV. Zysk (strata) netto 40 088 249 20 519 597 9 319 038 4 808 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 336 654 27 535 244 9 376 783 6 453 195
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -980 306 -1 078 262 -227 885 -252 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 742 289 -14 335 711 -6 216 595 -3 359 735
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 614 060 12 121 271 2 932 303 2 840 756
IX. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  11,15 5,68 2,59 1,33
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem  189 791 289 170 999 387 44 567 639 39 767 299
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 606 725 61 681 854 13 527 468 14 344 617
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 584 421 42 857 858 8 121 268 9 966 944
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  23 022 304 18 823 995 5 406 200 4 377 673
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny  132 184 565 109 317 533 31 040 170 25 422 682
XVI. Kapitał zakładowy  35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 30,27 8,63 7,04

 

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:2019
roku

– według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku
– 4,2585 złotych / EUR,2018 roku

– według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

-poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

 

Wersja angielska:

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >