MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

22 marca 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 232 43 924 12 776 10 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 770 5 222 2 066 1 193
Zysk (strata) brutto 7 004 2 043 1 650 467
Zysk (strata) netto 5 675 1 626 1 337 372
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 349 9 828 2 909 2 246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 878) 364 (443) 83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 367) (7 888) (2 913) (1 803)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 896) 2 304 (447) 527
Aktywa razem 160 390 167 368 38 455 37 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 596 86 249 17 645 19 496
Zobowiązania długoterminowe 56 595 66 635 13 569 15 062
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja 27 327 28 843 6 552 6 520
Zobowiązania krótkoteminowe 17 001 19 614 4 076 4 434
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja 2 417 3 456 580 781
Kapitał własny 86 794 81 119 20 809 18 336
Kapitał zakładowy 36 114 36 114 8 659 8 163
Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,6 0,6 0,4 0,1
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,0 28,6 5,8 6,5

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 roku i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .

 

List_Prezesa_Zarządu Mo-BRUK_S.A.

Mo-BRUK_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017

Mo-BRUK_S.A._31.12.2017

Mo-BRUK_S.A._31.12.2017_spr._Zarządu

 

Pozostałe aktualności

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. […]

dodane ~ 06/06/2019 Czytaj więcej   >

Zaproszenie na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok.

Szanowni Państwo, Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. ma zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję poświęconą omówieniu wyników finansowych za 2018 rok. Spotkanie […]

dodane ~ 11/03/2019 Czytaj więcej   >

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >