MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

Strona główna > Aktualności > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2017 R

22 marca 2018
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2017 2016 2017 2016
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 232 43 924 12 776 10 038
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 770 5 222 2 066 1 193
Zysk (strata) brutto 7 004 2 043 1 650 467
Zysk (strata) netto 5 675 1 626 1 337 372
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 349 9 828 2 909 2 246
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 878) 364 (443) 83
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 367) (7 888) (2 913) (1 803)
Przepływy pieniężne netto, razem (1 896) 2 304 (447) 527
Aktywa razem 160 390 167 368 38 455 37 832
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 596 86 249 17 645 19 496
Zobowiązania długoterminowe 56 595 66 635 13 569 15 062
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja 27 327 28 843 6 552 6 520
Zobowiązania krótkoteminowe 17 001 19 614 4 076 4 434
w tym Przychody przysłych okresów – dotacja 2 417 3 456 580 781
Kapitał własny 86 794 81 119 20 809 18 336
Kapitał zakładowy 36 114 36 114 8 659 8 163
Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,6 0,6 0,4 0,1
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 24,0 28,6 5,8 6,5

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 roku i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .

 

List_Prezesa_Zarządu Mo-BRUK_S.A.

Mo-BRUK_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_31.12.2017

Mo-BRUK_S.A._31.12.2017

Mo-BRUK_S.A._31.12.2017_spr._Zarządu

 

Pozostałe aktualności

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o zdarzeniu w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu w dniu 20.04.2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna informuje, że w dniu 20.04.2016 r. o godz. 3.30 […]

dodane ~ 20/04/2016 Czytaj więcej   >

W dniu 08.04.2016 r. w laboratorium Mo-BRUK S.A. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze. Zespół audytujący potwierdził […]

dodane ~ 13/04/2016 Czytaj więcej   >

Otrzymanie dokumentu patentowego

Spółka Mo-BRUK otrzymała dokument patentowy dla patentu nr 220706 na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”. Właścicielem praw do patentu […]

dodane ~ 04/03/2016 Czytaj więcej   >