MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

14 marca 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE (jednostkowe)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 931 238 54 231 763 19 201 509 12 776 448
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 182 216 8 769 744 5 901 736 2 066 062
III. Zysk (strata) brutto 23 906 289 7 004 228 5 602 708 1 650 124
IV. Zysk (strata) netto 19 365 932 5 675 113 4 538 624 1 336 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 723 725 12 349 383 6 028 645 2 909 388
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (152 228) (1 878 393) (35 676) (442 530)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 131 393) (12 366 525) (3 311 851) (2 913 427)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 440 104 (1 895 535) 2 681 117 (446 569)
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,4 1,6 1,3 0,4
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 166 887 608 160 390 376 38 811 072 38 454 620
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 718 947 73 596 091 14 585 802 17 645 134
XIII. Zobowiązania długoterminowe 45 028 864 56 595 318 10 471 829 13 569 090
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 24 920 934 27 327 336 5 795 566 6 551 904
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 690 083 17 000 773 4 113 973 4 076 044
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 411 800 2 417 257 560 884 579 553
XV. Kapitał własny 104 168 660 86 794 285 24 225 270 20 809 486
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 398 570 8 658 527
XVII. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,8 24,0 6,7 5,8

 

Powyższe dane finansowe za 2018 rok i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR,

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR oraz roku 2017 ( od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 złotych / EUR .

Sprawozdanie Zarządu z Działalności MBR 2018_jednostkowe

MO-BRUK S A sprawozdanie finansowe

Mo-BRUK SA Sprawozdanie z badania

 

Wersja angielska:

2018 – Financial report

2018 – Report of independent auditor

2018 – Report of the Board

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >