MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2018 R

14 marca 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE (jednostkowe)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 931 238 54 231 763 19 201 509 12 776 448
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 182 216 8 769 744 5 901 736 2 066 062
III. Zysk (strata) brutto 23 906 289 7 004 228 5 602 708 1 650 124
IV. Zysk (strata) netto 19 365 932 5 675 113 4 538 624 1 336 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 723 725 12 349 383 6 028 645 2 909 388
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (152 228) (1 878 393) (35 676) (442 530)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 131 393) (12 366 525) (3 311 851) (2 913 427)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 440 104 (1 895 535) 2 681 117 (446 569)
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,4 1,6 1,3 0,4
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 166 887 608 160 390 376 38 811 072 38 454 620
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 718 947 73 596 091 14 585 802 17 645 134
XIII. Zobowiązania długoterminowe 45 028 864 56 595 318 10 471 829 13 569 090
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 24 920 934 27 327 336 5 795 566 6 551 904
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 690 083 17 000 773 4 113 973 4 076 044
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 411 800 2 417 257 560 884 579 553
XV. Kapitał własny 104 168 660 86 794 285 24 225 270 20 809 486
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 398 570 8 658 527
XVII. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,8 24,0 6,7 5,8

 

Powyższe dane finansowe za 2018 rok i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR,

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR oraz roku 2017 ( od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 złotych / EUR .

Sprawozdanie Zarządu z Działalności MBR 2018_jednostkowe

MO-BRUK S A sprawozdanie finansowe

Mo-BRUK SA Sprawozdanie z badania

 

Wersja angielska:

2018 – Financial report

2018 – Report of independent auditor

2018 – Report of the Board

Pozostałe aktualności

Informacja o zdarzeniu w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu w dniu 20.04.2016 r.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew 68, 33-322 Korzenna informuje, że w dniu 20.04.2016 r. o godz. 3.30 […]

dodane ~ 20/04/2016 Czytaj więcej   >

W dniu 08.04.2016 r. w laboratorium Mo-BRUK S.A. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze. Zespół audytujący potwierdził […]

dodane ~ 13/04/2016 Czytaj więcej   >

Otrzymanie dokumentu patentowego

Spółka Mo-BRUK otrzymała dokument patentowy dla patentu nr 220706 na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”. Właścicielem praw do patentu […]

dodane ~ 04/03/2016 Czytaj więcej   >

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK 564 tysiące złotych.

Pięć lat trwało postępowanie administracyjno-sądowe w sprawie zwrotu Spółce Mo-BRUK niesłusznie naliczonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha kwoty 363 290,24 zł za […]

dodane ~ 26/02/2016 Czytaj więcej   >