MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny za 2019 R

19 marca 2020
TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 684 523 81 931 238 27 357 307 19 201 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 867 337 25 182 216 11 127 389 5 901 736
III. Zysk (strata) brutto 48 452 822 23 906 289 11 263 492 5 602 708
IV. Zysk (strata) netto 39 404 360 19 365 932 9 160 059 4 538 624
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 290 837 25 723 725 8 901 206 6 028 645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -725 188 -152 228 -168 579 -35 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 510 928 -14 131 393 -5 930 349 -3 311 851
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 054 722 11 440 104 2 802 278 2 681 117
IX. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)  10,96 5,36 2,55 1,26
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem  182 599 495 164 573 172 42 878 829 38 272 831
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 247 693 60 404 511 13 208 335 14 047 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 274 719 42 714 428 8 048 543 9 933 588
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe  21 972 974 17 690 083 5 159 792 4 113 973
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny  126 351 802 104 168 660 29 670 495 24 225 270
XVI. Kapitał zakładowy  35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji  3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,15 28,84 8,25 6,71

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

-poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:2019
roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku

– 4,2585 złotych / EUR,2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na
dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

-poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z
przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień
każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31
grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia
2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

 

Pozostałe aktualności

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu

Przekazaliśmy sprzęt medyczny dla szpitala w Brzegu. Posłuży do zwalczania skutków COVID-19. Mo-BRUK S.A. przekazała Brzeskiemu Centrum Medycznemu pompę infuzyjną […]

dodane ~ 19/05/2020 Czytaj więcej   >

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej.

Przekazaliśmy 22 komputery dla szkoły w Korzennej. Posłużą one w nauczaniu zdalnym w czasie epidemii COVID-19 a docelowo zostaną przeznaczone […]

dodane ~ 22/04/2020 Czytaj więcej   >

Oświadczenie dotyczące złożonych wniosków o zmianę pozwoleń

W załączeniu oświadczenie: Oświadczenie dotyczące złożenia wniosków

dodane ~ 05/03/2020 Czytaj więcej   >

Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji Mo-BRUK SA

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej jako: „Emitent”) informuje, iż działając na podstawie uchwały nr 20/2019 Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca […]

dodane ~ 05/07/2019 Czytaj więcej   >