Polityka Jakości i Środowiska

Strona główna > O nas > Polityka Jakości i Środowiska

Mo-Bruk S.A. zajmuje się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych poprzez stabilizację i zestalanie. Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym Mo-BRUK jest dostarczanie swoim klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Mając na uwadze stałą poprawę efektywności odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych oraz wzrost wiarygodności i zaufania u naszych klientów, a także wśród społeczności lokalnej w Zakładzie Odzysku Odpadów Mo-BRUK S.A. opracowano i wdrożono system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania międzynarodowych norm ISO 9001: 2008 i ISO 14001: 2004

Wymagania stawiane nam przez powyższe normy realizujemy w Zakładzie przez:

  • postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami prawnymi, które odnoszą się do naszego zakładu,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego,
  • zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • zagospodarowanie odpadów przemysłowych w taki sposób by zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań naszych odbiorców.

Polityka jakości i środowiskowa jest znana i w pełni popierana przez pracowników zakładu Mo-BRUK S.A. oraz podana do wiadomości firmom współpracującym z nami. W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe i środowiskowe, których realizacja jest szczegółowo analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

W ramach zintegrowanego systemu zarządzania w  Mo-BRUK S.A. przyjęte zostały programy poprawy jakości i środowiska odnoszące się do procesów zasadniczych i uwzględniające zidentyfikowane aspekty środowiskowe.

Niecew, dnia 28.06.2017r.
Wydanie XI