Polityka Jakości i Środowiska

Strona główna > O nas > Polityka Jakości i Środowiska

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

Mo-BRUK S.A. zajmuje się odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych poprzez stabilizację i zestalanie, wykonywaniem badań laboratoryjnych oraz realizacją prac budowlanych w zakresie drogownictwa.

Ze względu na specyfikę działalności celem nadrzędnym Mo-BRUK S.A. jest dostarczanie swoim klientom wyrobów i usług o najwyższej jakości przy jednoczesnej dbałości o środowisko.

Mając na uwadze stałą poprawę efektywności odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych oraz wzrost wiarygodności i zaufania u naszych klientów,
a także wśród społeczności lokalnej w Zakładzie Odzysku Odpadów Mo-BRUK S.A. opracowano i wdrożono system zarządzania jakością i system zarządzania środowiskowego oparty o wymagania międzynarodowych norm ISO 9001:2015
i ISO 14001:2015.

Wymagania stawiane nam przez powyższe normy realizujemy przez:

  • postępowanie zgodne z prawem ochrony środowiska i innymi uregulowaniami prawnymi, które odnoszą się do naszego Zakładu,
  • ciągłe doskonalenie systemu zarządzania jakością i systemu zarządzania środowiskowego,
  • ochronę środowiska, w tym zapobieganie zanieczyszczeniom,
  • zagospodarowanie odpadów przemysłowych w taki sposób by zmniejszyć ich oddziaływanie na środowisko,
  • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu stosownie do rosnących wymagań naszych odbiorców.

Polityka jakości i środowiskowa jest znana i w pełni popierana przez pracowników zakładu Mo-BRUK S.A. oraz podana do wiadomości firmom współpracującym z nami.

W oparciu o powyższą politykę przyjęto szczegółowe cele jakościowe
i środowiskowe, których realizacja jest szczegółowo analizowana w ramach przeglądów dokonywanych okresowo przez kierownictwo przedsiębiorstwa.

W ramach zintegrowanego systemu zarządzania w Mo-BRUK S.A. przyjęte zostały programy poprawy jakości i środowiska odnoszące się do procesów zasadniczych i uwzględniające zidentyfikowane aspekty środowiskowe.

Niecew, dnia 06.04.2018r.
Wydanie XII