Raport okresowy półroczny za 2016

Strona główna > Aktualności > Raport okresowy półroczny za 2016

Raport okresowy półroczny za 2016

26 sierpnia 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze / 2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 24 328 305 18 862 465 5 553,75 4 562,62
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 581 035 (1 070 257) 589,21 (258,88)
Zysk (strata) brutto 685 394 (2 956 487) 156,46 (715,14)
Zysk (strata) netto 513 459 (2 339 784) 117,21 (565,97)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 787 443 1 528 640 1 321,18 369,76
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 347 356 (108 032) 79,30 (26,13)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 624 915) (1 920 893) (827,51) (464,64)
Przepływy pieniężne netto, razem 2 509 884 (500 285) 572,97 (121,01)
Liczba akcji 2 341 385 2 341 385 2 341 385 2 341 385
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,2 (1,0) 0,05 (0,2)
Aktywa razem 173 190 231 175 158 245 39 134,61 41 102,49
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 108 832 372 111 313 845 24 592,11 26 120,81
Zobowiązania długoterminowe 72 402 367 77 926 435 16 360,27 18 286,15
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 30 049 917 31 506 296 6 790,17 7 393,24
Zobowiązania krótkoterminowe 36 430 005 33 387 410 8 231,84 7 834,66
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3 455 880 2 484 911 780,90 583,11
Kapitał własny 64 357 859 63 844 400 14 542,51 14 981,67
Kapitał zakładowy 23 413 850 23 413 850 5 290,67 5 494,27
Liczba akcji 2 341 385 2 341 385 2 341 385 2 341 385
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 27,5 27,3 6,2 6,4

 

Oswiadczenie_Zarzadu_30-06-2016

Mo-Bruk_SA_2016_PSF_MSSF_skrocone_RAP_PL_emitent

Mo-BRUK_S.A_Spr.Zarz.30-06-2016

Mo-BRUK_S.A._30-06-2016

GK_Mo-BRUK_S.A._30-06-2016

GK_Mo-BRUK_S.A_Spr.Zarz.30-06-2016

Mo-Bruk_2016_PSSF_MSSF_skrocone_RAP_PL

Pozostałe aktualności

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Przypominamy wszystkim transportującym odpady o obowiązku oznakowania pojazdów przewożących odpady tablicą koloru białego o wymiarach 400 mm szerokości i 300 […]

dodane ~ 23/02/2018 Czytaj więcej   >

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_mo-bruk_sa_iii_kw_2016

dodane ~ 15/11/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie WSA

Po korzystnym  dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >