Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

8 sierpnia 2019
Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o rejestracji przez sąd zmiany statutu Emitenta wydane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd dokonał w dniu 31 lipca 2019 roku rejestracji zmian wynikających z Uchwały nr 18/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki oraz Uchwały nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A. z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu Spółki.
Spółka informuje, że Sąd Rejonowy obniżył kapitał zakładowy Spółki z kwoty 36.113.850 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 35.728.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 385.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych poprzez umorzenie 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda akcja, stanowiących 0,89% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem PLMOBRK00013.
Po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego, kapitał zakładowy Mo-BRUK S.A. składa się z 3.572.885 akcji i dzieli się na 1.963.824 akcji imiennych, w tym 714.732 akcji serii A, 1.249.092 akcji imiennych serii B oraz 1.609.061 akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złoty każda, o łącznej wartości 35.728.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) złotych. Liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-BRUK S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki wynosi 4.287.617 głosów. Akcje serii A są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pozostałe akcje serii B i C uprawniają do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Jednocześnie Emitent informuje, że w wyniku przeprowadzonego skupu akcji własnych zakończonego 19 lipca 2019 roku w celu umorzenia akcji własnych Emitenta, liczba głosów uprawnionych do głosowania na WZA wynosi 4.215.527.
Równocześnie Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmiany oznaczenia istniejących akcji Mo-BRUK S.A. zgodnie z powyższą uchwałą nr 19/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2019 r. Zmianie uległo oznaczenie wszystkich istniejących akcji Mo-BRUK S.A. na okaziciela serii C i D, które oznaczono jako akcje serii C.
W związku z rejestracją Uchwał przez Sąd Rejonowy nastąpiła zmiana Statutu Spółki. Niniejszym w załączeniu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu uwzględniający powyższe zmiany w jego aktualnym brzmieniu.
Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1. w zw. § 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

Pozostałe aktualności

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016

Zarząd Mo-BRUK S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za III kwartał 2016 roku. skonsolidowany_raport_kwartalny_gk_mo-bruk_sa_iii_kw_2016

dodane ~ 15/11/2016 Czytaj więcej   >

Nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego.

Mo-BRUK S.A. ogłasza nabór ofert na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu badawczo rozwojowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego […]

dodane ~ 05/09/2016 Czytaj więcej   >

Korzystne dla Spółki rozstrzygnięcie WSA

Po korzystnym  dla spółki rozstrzygnięciu NSA w dniu 29.02.2016 sprawy dotyczącej decyzji Ministra Środowiska w zakresie stwierdzenia nieważności Pozwolenia Zintegrowanego dla […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK ponad 570 tysięcy złotych

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej na naszej stronie internetowej z dnia 26 lutego 2016 r. pt. „Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci […]

dodane ~ 17/06/2016 Czytaj więcej   >