Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Financial information

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE MO-BRUK S.A.

TYTUŁ PLN EUR
01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 21 684 124 18 324 694 5 189 535 4 348 579
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 001 697 892 7 419 165 615
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 31 001 697 892 7 419 165 615
III. Zysk (strata) brutto (1 529 168) 620 813 (365 967) 147 323
IV. Zysk (strata) netto (1 306 478) 475 437 (312 672) 112 825
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 436 150 (922 319) 104 381 (218 873)
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 008 625) (4 975 639) (3 113 278) (1 180 754)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 538 454 5 723 434 1 804 134 1 369 756
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (5 034 021) (174 524) (1 204 763) (41 416)
IX. Liczba akcji 2 341 385 2 341 385 2 341 385 2 341 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,6) 0,2 (0,1) 0,0
TYTUŁ PLN EUR
01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-31.12.2013
XI. Aktywa razem 186 548 221 177 400 082 44 833 623 42 775 869
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 117 110 947 106 656 330 28 145 581 25 717 672
XIII. Zobowiązania długoterminowe 50 795 942 44 800 704 12 207 922 10 802 639
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 32 950 513 32 074 956 7 919 083 7 734 123
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 66 315 005 61 855 626 15 937 659 14 915 033
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 489 338 2 089 607 598 269 503 860
XV. Kapitał własny 69 437 274 70 743 752 16 688 042 17 058 196
XVI. Kapitał zakładowy 23 413 850 23 413 850 5 627 112 5 645 701
XVII. Liczba akcji 2 341 385 2 341 385 2 341 385 2 341 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 29,7 30,2 7,1 7,3

 

W okresie od 1 stycznia 2014 – 30 czerwca 2014 Grupa Kapitałowa Mo-BRUK S.A. osiągnęła 21,7 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz zysk z działalności operacyjnej na poziomie 0,03 mln zł. Wzrost przychodów wynikał głównie z uruchomienia rozbudowanego Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach oraz realizacji usług budowlanych. Należy wskazać, że w 2013 roku Spółka nie wykazywała w rachunku zysków i strat kosztów finansowych (odsetek) od obligacji serii A. Odsetki były doliczane do wartości inwestycji, w związku z czym wynik netto był dodatni. W bieżącym okresie, wraz z oddaniem inwestycji do użytku, Spółka wykazuje w rachunku zysków i strat pełną wartość odsetek od zaciągniętych zobowiązań finansowych. Oddanie do użytku nowych zakładów stwarza Spółce szansę na poprawienie wyników finansowych w kolejnych latach.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku spółka dokonała  wykupu trzyletnich obligacji serii A o wartości nominalnej 50 000 000,00 zł. Środki na wykup spółka pozyskała z dwóch źródeł : kwotę  30 000 000,00 zł uzyskano z kredytu udzielonego przez BOŚ O/Kraków pozostałe 20 000 000,00 zł pozyskano z emisji obligacji serii B.

Emitent 12 sierpnia 2014 roku zakończył emisję 2 letnich obligacji zabezpieczonych serii B. Wartość emisji wyniosła 20,0 mln zł. Oprocentowanie obligacji oparte zostało na zmiennej stopie procentowej WIBOR3M + marża 500 pb. Obligacje serii B są zabezpieczone w postaci zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych stanowiących całośc gospodarczą, wchodzącym w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (na Zakładzie Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach) oraz w postaci hipoteki łącznej na wybranych nieruchomościach Emitenta. W trakcie procesu emisji obligacji serii B, tj. 06.08.2014 roku, Emitent zawarł z jednym z inwestorów umowę o cesji wierzytelności wynikających z przydziału temu inwestorowi obligacji w kwocie 3,5 mln zł, z której wynika, że do 05.09.2014 roku Spółka jest zobowiązana odkupić od inwestora wierzytelności (lub obligacje) i je umorzyć. Spółka posiada środku finansowe na ten cel.

Kredyt inwestycyjny udzielony przez BOŚ w kwocie 30,0 mln zł został zabezpieczony w postaci zastawu rejestrowego na zorganizowanych częściach przedsiębiorstwa (Zakładzie Odzysku Mułów Węglowych w Wałbrzychu, Zakładzie Termicznego Przetwrzania Odpadów Raf-Ekologia w Jedliczu), zastawu na dwóch samochodach ciężarowych, zastawu na trzech pojazdach specjalistycznych, zastawu rejestrowego na 100% obecnych (bedących własnością Mo-BRUK S.A.) i przyszłych udziałach w spółce Raf-Ekologia Sp. z o.o., a do czasu wpisu zastawu rejestrowego w rejestrze zastawów zastaw finansowy oraz w postaci hipoteki łącznej na wybranych nieruchomościach Emitenta.

W pierwszym półroczu 2014 r. Zarząd sukcesywnie realizował strategie rozwoju poprzez kontynuację zadań inwestycyjnych. W Karsach k/Ożarowa zakończono budowę suszarni, magazynów oraz instalacji do spalania odpadów i produkcji ciepła dla potrzeb suszarni. Docelowo w zakładzie Mo-BRUK w Karsach moce produkcyjne dot. paliwa alternatywnego zwiększą się dwukrotnie osiągając poziom 150 tys. ton rocznie.

Głównym źródłem przychodów Emitenta są przychody z gospodarki odpadami w postaci przychodów z przyjęcia odpadów do utylizacji. Oprócz opłat za przyjęcie odpadów Emitent generuje przychody ze sprzedaży wyprodukowanych z odpadów przemysłowych i komunalnych paliw alternatywnych. Pozostałe przychody Spółki Mo-BRUK pochodzą z działalności budowlanej w zakresie budowy nawierzchni betonowych, dwóch stacji paliw, stacji diagnostyki pojazdów, myjni samochodowej oraz drobnej działalności handlowej.

Zarząd Mo-BRUK S.A. nie publikował prognoz wyników finansowych.

Najnowsze aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

MO-BRUK SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2018 RS

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe