Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Emisja akcji serii D

WAŻNE INFORMACJE

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszej informacji. Przepisy niektórych krajów poza Rzeczpospolitą Polską mogą ograniczać dostęp do informacji zamieszonych na niniejszej stronie internetowej. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych jurysdykcji, które mogą się do niego stosować.

W dniu 16 marca 2017 roku Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Pl. Powstańców Warszawy 1, zatwierdziła prospekt emisyjny, przygotowany w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.270.000 AKCJI SERII D o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja spółki Mo-Bruk S.A. z siedzibą Niecwi 68, 33-322 Korzenna („Prospekt”).

Elektroniczna wersja Prospektu opublikowana została na podstawie art. 45 ust. 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 1382 ze zm.).

Prospekt wraz z ewentualnymi aneksami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, w okresie jego ważności, będzie dostępny, w formie elektronicznej, na stronie internetowej Spółki www.mobruk.pl. oraz w celach informacyjnych firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. pod adresem www.bossa.pl.

Prospekt stanowi jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Mo-Bruk S.A. oraz akcjach tej spółki będących przedmiotem dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje zawartymi w części „Czynniki Ryzyka”, a wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące tych papierów wartościowych powinny być podejmowane po rozważeniu treści całego Prospektu.

Prospekt nie stanowi oferty sprzedaży ani nabycia akcji spółki Mo-Bruk S.A., ani nie dąży do pozyskania ofert sprzedaży ani nabycia akcji spółki Mo-Bruk S.A. od osób znajdujących się w jakichkolwiek jurysdykcjach.

Zamieszczone na tej stronie informacje nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje zamieszczone na niniejszej stronie przeznaczone są wyłącznie dla osób mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prospekt, ani papiery wartościowe nim objęte nie zostały zarejestrowane i nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933).

Uzyskanie dostępu do Prospektu nie upoważnia do przekazania Prospektu innym osobom.

DALEJ

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe