Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Emisja obligacji

Emisja obligacji serii B

Nota informacyjna spółki Mo-BRUK S.A. sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji serii B do obrotu na GPW Catalyst znajduje się pod poniższym linkiem:

Nota informacyjna – obligacje serii B

 


 

Emisja obligacji serii A

Dokument Informacyjnym spółki Mo-BRUK S.A. sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie obligacji serii A do obrotu na GPW Catalyst znajduje się pod poniższym linkiem:

Dokument informacyjny – obligacje serii A

Raport z oferty

Zakończenie emisji obligacji serii A Mo-Bruk S.A.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi w związku z zakończeniem emisji 50.000 (pięćdziesięciu tysięcy) obligacji na okaziciela serii A Spółki wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie emisji przez spółkę Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 4/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 stycznia 2011 roku oraz uchwały Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 1 sierpnia 2011 r, w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji na okaziciela serii A oraz uchwały nr 32 Zarządu spółki Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi z dnia 12 sierpnia 2011 r w sprawie dokonania przydziału obligacji na okaziciela serii A oraz w związku z rozpoczęciem notowań tychże obligacji z dniem 8 listopada 2011 roku w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące zakończonej emisji:

 

  1) Subskrypcja obligacji serii A rozpoczęła się 1 sierpnia 2011, a zakończyła 11 sierpnia 2011 r.
  2) Przydział obligacji: 12 sierpnia 2011 r.
  3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A.
  4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
   a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 22%
   b. Transza dla inwestorów indywidualnych: zredukowano zapisy 42 inwestorów indywidualnych o łącznej wartości 12.100.000 zł. Redukcji częściowych nie było.
  5) Liczba instrumentów, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, w tym:
   a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 48.750 sztuk obligacji
   b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 22.100 sztuk obligacji
  6) Liczba instrumentów, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50.000 sztuk obligacji, w tym:
   a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 40.000 sztuk obligacji
   b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 10.000 sztuk obligacji
  7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 1.000 zł
  8) Liczba inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje:
   a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 24
   b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 74
  9) Liczba inwestorów, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
   a. Transza dla inwestorów instytucjonalnych: 24
   b. Transza dla inwestorów indywidualnych: 32
  10) Nazwa subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o submisję
  11) Łączne koszty emisji wyniosły: 868.618,95 zł, z czego:
   a. wynagrodzenie kancelarii prawnych, administratora hipoteki i zastawu: 14.000,00 zł
   b. wynagrodzenie domu maklerskiego: 275.000,00 zł
   c. przygotowanie dokumentu informacyjnego oraz promocja oferty 550.118,95 zł
   d. koszt wycen i operatów szacunkowych 29.500,00 zł


Koszty przeprowadzonej oferty wskazane w pkt. 11 zostały zaksięgowane przez Emitenta w księgach rachunkowych w kosztach bieżących.

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe