Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE JEDNOSTKOWE

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 684 523 81 931 238 27 357 307 19 201 509
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 47 867 337 25 182 216 11 127 389 5 901 736
III. Zysk (strata) brutto 48 452 822 23 906 289 11 263 492 5 602 708
IV. Zysk (strata) netto 39 404 360 19 365 932 9 160 059 4 538 624
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 38 290 837 25 723 725 8 901 206 6 028 645
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -725 188 -152 228 -168 579 -35 676
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -25 510 928 -14 131 393 -5 930 349 -3 311 851
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 054 722 11 440 104 2 802 278 2 681 117
IX. Liczba akcji 3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 10,96 5,36 2,55 1,26
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 182 599 495 164 573 172 42 878 829 38 272 831
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 56 247 693 60 404 511 13 208 335 14 047 561
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 274 719 42 714 428 8 048 543 9 933 588
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 21 972 974 17 690 083 5 159 792 4 113 973
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny 126 351 802 104 168 660 29 670 495 24 225 270
XVI. Kapitał zakładowy 35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Liczba akcji 3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 35,15 28,84 8,25 6,71

 

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:

2019 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 złotych / EUR,

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

I. WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2019-31.12.2019 01.01.2018-31.12.2018
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 130 566 823 92 667 415 30 351 966 21 717 653
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 50 192 112 26 567 316 11 667 813 6 226 350
III. Zysk (strata) brutto 49 626 222 25 339 266 11 536 264 5 938 542
IV. Zysk (strata) netto 40 088 249 20 519 597 9 319 038 4 808 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 40 336 654 27 535 244 9 376 783 6 453 195
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -980 306 -1 078 262 -227 885 -252 703
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -26 742 289 -14 335 711 -6 216 595 -3 359 735
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 614 060 12 121 271 2 932 303 2 840 756
IX. Średnioważona liczba akcji 3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 11,15 5,68 2,59 1,33
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018
XI. Aktywa razem 189 791 289 170 999 387 44 567 639 39 767 299
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 57 606 725 61 681 854 13 527 468 14 344 617
XIII. Zobowiązania długoterminowe 34 584 421 42 857 858 8 121 268 9 966 944
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 22 470 258 24 920 934 5 276 566 5 795 566
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 23 022 304 18 823 995 5 406 200 4 377 673
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 430 001 2 411 800 570 624 560 884
XV. Kapitał własny 132 184 565 109 317 533 31 040 170 25 422 682
XVI. Kapitał zakładowy 35 728 850 36 113 850 8 390 008 8 398 570
XVII. Średnioważona liczba akcji 3 595 141 3 611 385 3 595 141 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 36,77 30,27 8,63 7,04

 

Powyższe dane finansowe za 2019 rok i 2018 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:

2019 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2019 roku – 4,2585 złotych / EUR,

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku) – 4,3018 złotych / EUR oraz roku 2018 (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR.

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A. (SKONSOLIDOWANE)

2019 2018
Rentowność zysku ze sprzedaży 39,4% 28,7% zysk ze sprzedaży
przychody ze sprzedaży
Marża EBITDA 43,1% 35,0% EBITDA
przychody ze sprzedaży
Rentowność netto 30,7% 22,1% zysk netto
przychody ze sprzedaży
ROE 30,3% 18,8% zysk netto
kapitał własny
ROA 23,4% 12,0% zysk netto
aktywa ogółem
Zadłużenie kapitału własnego 0,4 0,6 zobowiązania ogółem
kapitał własny
Zadłużenie odsetkowe netto/EBITDA -0,3 0,2 zadłużenie finansowe – środki pieniężne
zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja

Miony rok obrotowy był kolejnym z rzędu, w którym odnotowaliśmy zarówno wzrost  przychodów ze sprzedaży, jak i poprawę pozostałych wskaźników finansowych. Był to rok pod wieloma względami najlepszy w dotychczasowej historii Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Zakończyliśmy go z rekordowymi skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży – 130,6 mln zł i 56,3 mln zł wyniku EBITDA, co oznacza wzrost odpowiednio o 41% i 74% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasz know-how, doświadczenie i zrealizowanie wcześniej znaczących inwestycji są solidnym fundamentem zapewniającym stabilność działalności GK Mo-BRUK S.A. Rok 2019 był bardzo dobrym okresem realizacji wszystkich naszych celów strategicznych a w szczególności wyników finansowych.

Miniony rok pozwolił Grupie wygenerować blisko dwukrotnie wyższy, w porównaniu do 2018 roku, zysk z działalności operacyjnej wynoszący 50,2 mln zł. Wysoka dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynosząca 41% r/r, przy nieustannej kontroli kosztów, pozwoliła wygenerować skonsolidowany zysk netto wynoszący 40,1 mln zł.

Sukcesywnie dążymy do wzrostu osiąganych przychodów ze sprzedaży produktów i usług na który największy wpływ ma najbardziej dynamicznie rozwijający się segment jakim jest gospodarka odpadami z którego pochodzi 88% skonsolidowanych przychodów GK Mo‑BRUK. Zwiększenie zaangażowania w segment gospodarowania odpadami, w ramach którego wyróżnia się trzy linie biznesowe związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, przyczyniło się do znacznego wzrostu rentowności naszej działalności. Należą do nich: zestalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych, produkcja paliw alternatywnych oraz spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych.  Na poprawę sytuacji Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w zakresie przychodów ze sprzedaży wpłynęło pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do instalacji w zakładach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. oraz ceny za usługi przetwarzania odpadów, które po ograniczeniu szarej strefy są konkurencyjne.

Branża gospodarki odpadami przez najbliższe kilka lat trwać będzie w fazie intensywnego wzrostu, przede wszystkim dzięki sprzyjającym zmianom otoczenia prawnego i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa. Podkreślić należy zdecydowane działania organów ścigania, które przyczyniły się do ograniczenia szarej strefy w gospodarowaniu odpadami. Wynikiem tego jest kierowanie coraz większych ilości powstających odpadów do legalnie działających instalacji służących do ich przetwarzania.

Biorąc pod uwagę posiadaną rezerwę mocy przerobowych naszych instalacji jesteśmy gotowi zwiększać wolumen przetwarzanych odpadów, czym pozytywnie będziemy odpowiadać  na zapotrzebowanie rynku. Powyższe przewidywania możliwe będą do osiągnięcia pod warunkiem dalszych konsekwentnych działań państwa, zmierzających w kierunku ograniczania szarej strefy gospodarowania odpadami.

Grupa Mo-BRUK stawiając na rozwój, w ostatniej dekadzie zainwestowała około 200 mln zł budując linie do przetwarzania odpadów i opracowując własne technologie. Działania te przynoszą obecnie wymierne korzyści w postaci zadawalających wyników finansowych, które z satysfakcją Państwu prezentujemy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych akcjonariuszy, w kwietniu 2019 roku Zarząd Mo-BRUK S.A podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej która zakłada rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przeznaczania nie mniej niż 33% zysku netto Mo-BRUK S.A. na dywidendę pod warunkiem utrzymania długu netto do EBITDA na poziomie nie przekraczającym wartości 3,0 na koniec roku obrotowego, którego dotyczyć będzie podział zysku. Na koniec 2019 roku relacja długu netto do EBITDA Mo-BRUK S.A. wynosiła -0,2. Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego w Mo-BRUK S.A., Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej Mo‑BRUK S.A. w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

Dzięki przyjętej Polityce w 2019 roku podzieliliśmy się wypracowanym zyskiem za 2018 rok z naszymi akcjonariuszami. Wypłaciliśmy 9,7 mln zł co odpowiadało 2,71 zł dywidendy na akcję. Również w roku bieżącym postanowiliśmy przeznaczyć z kapitału zapasowego kwotę 12,3 mln zł czyli 3,51 zł na akcję na wypłatę dywidendy, która będzie wypłacona akcjonariuszom 19 marca 2020 roku. Decyzję w sprawie podziału zysku za 2019 rok, uwzględniając bardzo dobrą kondycję Grupy, Zarząd podejmie w najbliższych tygodniach.

Wierzę, że zamykając rok z rekordowymi wynikami operacyjnymi i finansowymi oraz dokonując szeregu postępów w realizacji kluczowych dla Grupy celów, nie zawiedliśmy Państwa oczekiwań. Jestem głęboko przekonany, że 2020 rok finansowy będzie kolejnym niezwykle udanym dla Grupy Mo-BRUK S.A. okresem, tak pod względem bieżących wyników, jak i wzmacniania długoterminowej wartości Grupy dla dobra obecnych i przyszłych akcjonariuszy przy równoczesnym stosowaniu etycznych i absolutnie zgodnych z prawem praktyk w gospodarce odpadami.

Pragnę na koniec podziękować Kontrahentom za współpracę, Pracownikom za ogromne zaangażowanie, wytrwałość i ciężką pracę, dzięki której zarówno spółka Mo-BRUK S.A., jak i cała Grupa Kapitałowa mogły rozwijać się i realizować wyznaczone cele. Chciałbym również w imieniu swoim i całego Zarządu podziękować Akcjonariuszom za zaufanie, którym zostaliśmy obdarzeni.

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe