Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Wybrane dane finansowe

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (jednostkowe)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 81 931 238 54 231 763 19 201 509 12 776 448
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 25 182 216 8 769 744 5 901 736 2 066 062
III. Zysk (strata) brutto 23 906 289 7 004 228 5 602 708 1 650 124
IV. Zysk (strata) netto 19 365 932 5 675 113 4 538 624 1 336 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 723 725 12 349 383 6 028 645 2 909 388
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (152 228) (1 878 393) (35 676) (442 530)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 131 393) (12 366 525) (3 311 851) (2 913 427)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 11 440 104 (1 895 535) 2 681 117 (446 569)
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,4 1,6 1,3 0,4
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 166 887 608 160 390 376 38 811 072 38 454 620
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 62 718 947 73 596 091 14 585 802 17 645 134
XIII. Zobowiązania długoterminowe 45 028 864 56 595 318 10 471 829 13 569 090
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 24 920 934 27 327 336 5 795 566 6 551 904
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 17 690 083 17 000 773 4 113 973 4 076 044
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 411 800 2 417 257 560 884 579 553
XV. Kapitał własny 104 168 660 86 794 285 24 225 270 20 809 486
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 398 570 8 658 527
XVII. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,8 24,0 6,7 5,8

 

Powyższe dane finansowe za 2018 rok i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR,

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR oraz roku 2017 ( od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 złotych / EUR .

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (skonsolidowane)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 92 667 415 65 610 064 21 717 653 15 457 059
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 26 567 316 10 403 012 6 226 350 2 450 843
III. Zysk (strata) brutto 25 339 266 8 527 473 5 938 542 2 008 985
IV. Zysk (strata) netto 20 519 597 6 890 362 4 808 999 1 623 299
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 27 535 244 13 916 381 6 453 195 3 278 557
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 078 262) (1 918 398) (252 703) (451 955)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (14 335 711) (12 626 311) (3 359 735) (2 974 630)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 12 121 271 (628 328) 2 840 756 (148 028)
IX. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,7 1,9 1,3 0,4
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2018 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2017
XI. Aktywa razem 173 396 487 165 956 388 40 324 764 39 789 107
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 64 078 953 75 166 895 14 902 082 18 021 745
XIII. Zobowiązania długoterminowe 45 254 958 56 849 685 10 524 409 13 630 076
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 24 920 934 27 327 336 5 795 566 6 551 904
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 18 823 995 18 317 210 4 377 673 4 391 668
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 411 800 2 417 257 560 884 579 553
XV. Kapitał własny 109 317 533 90 789 493 25 422 682 21 767 363
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 398 570 8 658 527
XVII. Liczba akcji 3 611 385 3 611 385 3 611 385 3 611 385
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 30,3 25,1 7,0 6,0

 

Powyższe dane finansowe za 2018 rok i 2017 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2018 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2018 roku – 4,3000 złotych / EUR,

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku) – 4,2669 złotych / EUR oraz roku 2017 ( od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2447 złotych / EUR .

 

Miniony rok był dobrym okresem dla firm legalnie działających w branży odpadowej ale także był to okres wyzwań w zauważalnie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jako Grupa wykorzystaliśmy ten czas na wzmocnienie swojej pozycji na rynku odpadów oraz konsekwentnym realizowaniu strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową Mo-BRUK S.A.

Po raz kolejny udowodniliśmy, że nasz know-how, doświadczenie i zrealizowanie wcześniej znaczących inwestycji są solidnym fundamentem zapewniającym stabilność działalności GK Mo-BRUK S.A. Rok 2018 był bardzo dobrym okresem realizacji wszystkich naszych celów strategicznych a w szczególności wyników finansowych.

Miniony rok pozwolił Grupie wygenerować dwu i półkrotnie wyższy, w porównaniu do 2017 roku, zysk z działalności operacyjnej wynoszący 26,6 mln zł. Bardzo dobry poziom osiągnął również wskaźnik EBITDA, który w porównaniu do analogicznego okresu 2017 roku, odnotował blisko dwukrotny wzrost i osiągnął zadawalającą wartość 32,4 mln zł. Wysoka dynamika wzrostu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży wynosząca 41% r/r, przy nieustannej kontroli kosztów, pozwoliła wygenerować skonsolidowany zysk netto wynoszący 20,5 mln zł.

Dla GK Mo-BRUK S.A. wiodącym segmentem jest gospodarka odpadami, w ramach którego wyróżnia się trzy linie biznesowe związane z przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów. Należą do nich: zestalanie i stabilizacja odpadów nieorganicznych, produkcja paliw alternatywnych oraz spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych. Rozwijanie się w tym zakresie zapewnia Grupie utrzymanie znacznej dynamiki wzrostu. W 2018 roku wzrosła niemal dwukrotnie ustawowa opłata za składowanie odpadów co sprawia, że odzysk i recykling odpadów, w których specjalizuje się Mo-BRUK S.A. stają się coraz bardziej opłacalne. W minionym roku kontynuowaliśmy działania związane z zapewnieniem odpowiedniego wolumenu dostaw odpadów do instalacji. Zwiększenie zaangażowania w sektor gospodarowania odpadami nieorganicznymi, przyczyniło się do znaczącego wzrostu rentowności działalności. Biorąc pod uwagę fakt, że rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju i jest bardzo perspektywiczny, Zarząd Mo-BRUK S.A. zakłada znaczące wzrosty przychodów w branży gospodarowania odpadami w nadchodzących okresach.

 

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A. (SKONSOLIDOWANE)

2017 2018
Rentowność zysku ze sprzedaży 25,9% 35,4%
Marża EBITDA 25,2% 35%
Rentowność netto 10,5% 22,1
ROE 7,6% 18,8%
ROA 4,2% 11,8%
Zadłużenie kapitału własnego 0,8 0,6
Zadłużenie odsetkowe netto/EBITDA 1,8 0,2

Najnowsze aktualności

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Czytaj więcej

Informacja o zmianie udziału Akcjonariuszy w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe