Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE Mo-BRUK S.A. (jednostkowe)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 231 763 43 924 459 12 776 448 10 038 327
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 769 744 5 221 743 2 066 062 1 193 357
III. Zysk (strata) brutto 7 004 228 2 042 555 1 650 124 466 798
IV. Zysk (strata) netto 5 675 113 1 626 343 1 336 999 371 678
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 349 383 9 828 335 2 909 388 2 246 130
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 878 393) 363 903 (442 530) 83 165
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 366 526) (7 888 248) (2 913 427) (1 802 750)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (1 895 535) 2 303 990 (446 569) 526 545
IX. Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,6 0,6 0,4 0,1
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
XI. Aktywa razem 160 390 376 167 368 441 38 454 620 37 831 926
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 73 596 091 86 249 269 17 645 134 19 495 766
XIII. Zobowiązania długoterminowe 56 595 318 66 634 988 13 569 090 15 062 158
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 27 327 336 28 843 065 6 551 904 6 519 680
XIV.  Zobowiązania krótkoterminowe 17 000 774 19 614 281 4 076 044 4 433 608
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 417 257 3 455 880 579 553 781 166
XV. Kapitał własny 86 794 285 81 119 172 20 809 486 18 336 160
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 658 527 8 163 167
XVII. Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 24,0 28,6 5,8 6,5

 

Powyższe dane finansowe za 2017 rok i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .

 

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A. (SKONSOLIDOWANE)

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2017-31.12.2017 01.01.2016-31.12.2016
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 65 610 064 53 225 938 15 457 059 12 164 052
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 10 403 011 5 902 191 2 450 843 1 348 864
III. Zysk (strata) brutto 8 527 473 2 699 851 2 008 985 617 014
IV. Zysk (strata) netto 6 890 362 2 157 923 1 623 299 493 163
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 13 916 381 10 575 224 3 278 557 2 416 821
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 918 398) 38 725 (451 955) 8 850
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 626 311) (8 412 110) (2 974 629) (1 922 471)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (628 328) 2 201 838 (148 028) 503 200
IX. Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 1,9 0,8 0,4 0,2
TYTUŁ  PLN  EUR
31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016
XI. Aktywa razem 165 956 388 171 636 653 39 789 107 38 796 712
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 75 166 895 87 737 522 18 021 745 19 832 171
XIII. Zobowiązania długoterminowe 56 849 685 67 058 226 13 630 076 15 157 827
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 27 327 336 28 843 065 6 551 904 6 519 680
XIV.  Zobowiązania krótkoterminowe 18 317 210 20 679 297 4 391 668 4 674 344
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 2 417 257 3 455 880 579 553 781 166
XV. Kapitał własny 90 789 493 83 899 131 21 767 363 18 964 541
XVI. Kapitał zakładowy 36 113 850 36 113 850 8 658 527 8 163 167
XVII. Liczba akcji średnioważona 3 611 385 2 835 467 3 611 385 2 835 467
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 25,1 29,6 6,0 6,7

 

Powyższe dane finansowe za I półrocze 2017 roku i 2016 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące :

2017 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 29 grudnia 2017 roku – 4,1709 złotych / EUR,

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych / EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku) – 4,2474 złotych / EUR oraz roku 2016 ( od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR .

 

Miniony rok był okresem wyzwań, nie mniej jednak w zauważalnie zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jako Grupa wykorzystaliśmy ten czas na wzmocnienie swojej pozycji na rynku odpadów oraz konsekwentnym realizowaniu strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową Mo-BRUK S.A.

Wygenerowany w 2017 roku zysk z działalności operacyjnej EBIT w wysokości 10,4 mln zł (przy 65,6 mln zł przychodów ze sprzedaży), wobec zysku z działalności operacyjnej uzyskanego w 2016 roku w wysokości 5,9 mln zł jest prawie dwukrotnie wyższy, co wskazuje na znaczącą poprawę osiągniętych wskaźników Grupy Kapitałowej. Działając na wymagającym rynku zagospodarowania odpadów wypracowaliśmy wynik EBITDA Grupy wynoszący 16,5 mln zł, co wobec wypracowanego wyniku EBITDA za 2016 rok który wynosił 12,1 mln zł daje blisko 37% wzrostu. Przy dużym zaangażowaniu naszych pracowników oraz ciągłej pracy nad kontrolą kosztów wypracowaliśmy skonsolidowany zysk netto 6,9 mln zł który jest trzykrotnie wyższy od wyniku jaki osiągnęliśmy za 2016 rok. Pozyskaliśmy nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami. Zatowarowanie zbudowanych przy udziale dotacji instalacji pozwala Zarządowi w dalszej perspektywie przewidywać zwiększanie przychodów ze sprzedaży, co przy umiarkowanym wzroście kosztów zmiennych będzie skutkować dalszą poprawą rentowności sprzedaży. Zakłady Mo-BRUK-u są na tyle rozbudowane,  że w horyzoncie co najmniej dwóch lat nie będziemy musieli myśleć o znaczących wydatkach na CAPEX. Obserwowane w ostatnich latach wszystkie czynniki makroekonomiczne, społeczne, prawne i prognozowane na kolejne lata przekładać się będą na wzrost przychodów z przetwarzania odpadów. W nadchodzących latach rynek przetwarzania odpadów będzie mieć tendencje wzrostową. Biorąc pod uwagę posiadaną rezerwę mocy przerobowych jesteśmy gotowi zwiększać zatowarowanie naszych instalacji, czym pozytywnie będziemy odpowiadać  na zapotrzebowanie rynku. Rosnąca świadomość społeczna oraz piętnowanie przez media nielegalnych praktyk w zagospodarowaniu odpadów będą sprzyjać tendencjom wzrostowym w tym segmencie gospodarki. Opierając strategię o zrównoważony rozwój przywiązujemy dużą wagę do relacji z kontrahentami oraz relacji z zespołem pracowników, który z pasją angażuje się w tworzenie nowej wartości Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. W dalszym ciągu Zarząd wyraża pogląd , że intensywny rozwój Grupy winienem być kontynuowany  m.in. poprzez podejmowanie działań ukierunkowanych na konsolidowanie rynku odpadowego w Polsce

 

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ Mo-BRUK S.A. (SKONSOLIDOWANE)

2016 2017
Rentowność zysku ze sprzedaży 19,4% 25,9%
Marża EBITDA 22,7% 25,2%
Rentowność netto 4,1% 10,5%
ROE 2,6% 7,6%
ROA 1,3% 4,2%
Zadłużenie kapitału własnego 1,0 0,8
Zadłużenie odsetkowe netto/EBITDA 3,3 1,8

 

Najnowsze aktualności

Informacja o zawarciu aneksu do znaczącej umowy

Czytaj więcej

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2019 roku

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe