Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE Mo-BRUK S.A. (Jednostkowe)

 

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 43 924 459 37 657 542 10 038 327 8 998 720
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 221 743 (73 784) 1 193 357 (17 632)
III. Zysk (strata) brutto 2 042 555 (3 792 950) 466 798 (906 371)
IV. Zysk (strata) netto 1 626 343 (3 012 025) 371 678 (719 759)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 828 335 5 311 127 2 246 130 1 269 157
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 363 903 (45 763) 83 165 (10 936)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (7 888 248) (5 489 322) (1 802 750) (1 311 739)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 303 990 (223 958) 526 545 (53 517)
IX. Aktywa razem 167 368 441 170 854 150 37 831 926 40 092 491
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 86 249 269 109 258 130 19 495 766 25 638 421
XI. Zobowiązania długoterminowe 66 634 988 77 280 133 15 062 158 18 134 491
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 28 843 065 31 506 296 6 519 680 7 393 241
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 19 614 281 31 977 997 4 433 608 7 503 930
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3 455 880 2 484 911 781 166 583 107
XIII. Kapitał własny 81 119 172 61 596 020 18 336 160 14 454 070
XIV. Kapitał zakładowy 36 113 850 23 413 850 8 163 167 5 494 274
XV. Liczba akcji 2 835 467 2 341 385 2 835 467 2 341 385
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,6 (1,3) 0,1 (0,3)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 28,6 26,3 6,5 6,2

 

Powyższe dane finansowe za 2016 rok i 2015 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych/EUR,

2015 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2015 roku – 4,2615 złotych/EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR oraz roku 2015 ( od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku) – 4,1848 złotych / EUR .

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE GK Mo-BRUK S.A. (Skonsolidowane)

 

TYTUŁ  PLN  EUR
01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015 01.01.2016-31.12.2016 01.01.2015-31.12.2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 53 225 938 45 219 633 12 164 052 10 805 772
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 902 191 691 611 1 348 864 165 269
III. Zysk (strata) brutto 2 699 851 (3 071 611) 617 014 (733 998)
IV. Zysk (strata) netto 2 157 923 (2 424 125) 493 163 (579 274)
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 575 224 6 153 947 2 416 821 1 470 559
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 725 (63 525) 8 850 (15 180)
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 412 110) (6 135 390) (1 922 471) (1 466 125)
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 201 838 (44 967) 503 200 (10 745)
IX. Aktywa razem 171 636 653 175 158 245 38 796 712 41 102 486
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 87 737 522 111 313 845 19 832 170 26 120 813
XI. Zobowiązania długoterminowe 67 058 226 77 926 435 15 157 827 18 286 152
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 28 843 065 31 506 296 6 519 680 7 393 241
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 20 679 296 33 387 410 4 674 344 7 834 662
w tym Przychody przyszłych okresów – dotacja 3 455 880 2 484 911 781 166 583 107
XIII. Kapitał własny 83 899 131 63 844 400 18 964 541 14 981 673
XIV. Kapitał zakładowy 36 113 850 23 413 850 8 163 167 5 494 274
XV. Liczba akcji średnioważona 2 835 467 2 341 385 2 835 467 2 341 385
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,8 (1,0) 0,2 (0,2)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 29,6 27,3 6,7 6,4

 

Powyższe dane finansowe za 2016 rok i 2015 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:

– poszczególne pozycje aktywów i pasywów dotyczące:

2016 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2016 roku – 4,4240 złotych/EUR,

2015 roku – według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 grudnia 2015 roku – 4,2615 złotych/EUR.

– poszczególne dane z całkowitych dochodów oraz dane sprawozdania z przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku) – 4,3757 złotych / EUR oraz roku 2015 ( od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku) – 4,1848 złotych / EUR .

 

 

Wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej o 17,71% w 2016 roku przy ustabilizowanym poziomie kosztów działalności operacyjnej (wzrost o 4,31%) przełożyło się na osiągnięcie zysku ze sprzedaży na poziomie 4,98 mln zł. wobec poniesionej straty w analogicznym okresie 2015 roku wynoszącej 1,03 mln zł. Na poprawę sytuacji Grupy Kapitałowej w zakresie przychodów ze sprzedaży wpłynęło pozyskanie nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili nowe strumienie dostarczanych odpadów do nowych instalacji Grupy Emitenta. Porównanie wyników ze sprzedaży za lata 2015 i 2016 potwierdza skuteczność podjętych przez Zarząd działań zmierzających do poprawy rentowności sprzedaży. Zarząd Emitenta w dalszej perspektywie przewiduje zwiększanie zatowarowania zakładów Grupy Kapitałowej, pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie posiadanych mocy produkcyjnych, co powinno skutkować dalszą poprawą rentowności sprzedaży.

 

Zwiększenie przychodów ze sprzedaży przy niezmiennym poziomie kosztów z podstawowej działalności operacyjnej znalazło odzwierciedlenie w poprawie pozostałych wskaźników, w tym również wskaźnika EBITDA. W 2016 roku Grupa Mo-BRUK S.A. osiągnęła EBITDA na poziomie 12,09 mln zł. wobec 6,96 mln zł. w 2015 roku co oznacza wzrost o 73,74%. Osiągnięte wyniki zostały uzyskane poprzez pozyskanie nowych kontrahentów handlowych w tym zagranicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

W ocenie Zarządu, innowacje technologiczne są przyszłością rynku gospodarki odpadami, dlatego też Grupa Mo-BRUK oprócz podstawowej działalności inwestuje w prace badawczo rozwojowe. W styczniu bieżącego roku został zakończony projekt badawczo-rozwojowy pt. „Innowacyjne i bezpieczne ekologicznie metody unieszkodliwiania pyłów, żużli i popiołów ze spalarni odpadów komunalnych i innych procesów termicznych” o wartości ok. 8,5 mln zł., dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ze środków programu GEKON, zrealizowany w konsorcjum wraz z Politechniką Krakowską, Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Warszawską. W efekcie przeprowadzonych prac powstał prototyp linii technologicznej do przetwarzania odpadów pochodzących z procesów termicznych, co w obliczu powstających w Polsce spalarni odpadów komunalnych pozwala z optymizmem patrzeć w najbliższą przyszłość.

 

W dniu 31 sierpnia 2016 roku Spółka Mo-BRUK S.A. dokonała terminowego wykupu obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 16.375.000,00 zł. Środki finansowe na spłatę zadłużenia wobec obligatariuszy zostały pozyskane dzięki podpisanej w dniu 12.08.2016 r. przez Zarząd Umowie Objęcia Akcji z Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą  w Warszawie,  w zamian za wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 16,51 mln zł. Dzięki pozyskaniu nowego kapitału Spółka znacząco zmniejszyła wysokość zobowiązań a tym samym znacznie zredukowała koszty obsługi zadłużenia, co pozytywnie wpływa na osiągane przez Spółkę wyniki.

W okresie 12 miesięcy 2016 roku Emitent kontynuował działania związane z zapewnieniem odpowiedniego wolumenu dostaw odpadów do nowych instalacji. W 2016 roku poszczególne zakłady Spółki zanotowały lepsze wyniki sprzedażowe w porównaniu do osiąganych wyników w poprzednich okresach, w głównej mierze Zakład Odzysku Odpadów w Niecwi oraz Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Zwiększenie zaangażowania w sektor gospodarowania odpadami nieorganicznymi (przetwarzanymi w Skarbimierzu i Niecwi) przyczynia się do znaczącego wzrostu rentowności działalności Emitenta. Mając na uwadze fakt, że rynek gospodarowania odpadami w Polsce jest w fazie intensywnego rozwoju i jest bardzo perspektywiczny Zarząd Mo-BRUK S.A. zakłada znaczące wzrosty przychodów w kolejnych okresach.

Zarząd dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia odpowiedniego strumienia odpadów do przetworzenia w instalacjach Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. Powodzeniem zakończyły się rozmowy handlowe z kontrahentami, którzy zapewnią zatowarowanie instalacji spalarni w oddziale Karsy. Podejmowane są również ciągłe działania handlowe na rynkach zagranicznych (m. in. włoskim, niemieckim, angielskim, litewskim, greckim) ukierunkowane na pozyskanie nowych klientów co w efekcie powinno przełożyć się na co raz lepsze wyniki finansowe Grupy Emitenta.

 

Najnowsze aktualności

Wstępne (nieaudytowane) skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej Mo-BRUK za rok 2017.

Czytaj więcej

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2018 roku

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe