Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 35 728 850,00 PLN i dzieli się na 3 572 885 akcji w tym:

  • 714 732 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 1 249 092  akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 1 609 061 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda..

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

Struktura udziałów w akcjonariacie Spółki kształtuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Rodzaj akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WZA
VALUE FIZ 1 515 409* na okaziciela serii C 42,41% 1 515 409 35,95%
Józef Mokrzycki 702 642 imienne serii A** 19,72% 1 407 121 33,38%
1 837 na okaziciela serii C
Elżbieta Mokrzycka 370 833 imienne serii B 10,38% 370 833 8,80%
Wiktor Mokrzycki 285 701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78%
Tobiasz Mokrzycki 285 701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78%
Anna Mokrzycka-Nowak 285 701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78%
Pozostali 65 061 na okaziciela serii C 1,82% 65 061 1,54%
Mo-BRUK S.A. 60 000*** serii A, B, C 1,68% 0 0%
RAZEM: 3 572 885 100% 4 215 527 100%

*obliczenia własne, na podstawie posiadanych przez Emitenta informacji.

**akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

***w tym akcje bez prawa głosu nabyte przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych

W powyższej tabeli przedstawiono również stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające Mo-BRUK S.A.Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 3 marca 2020 roku

Czytaj więcej

Terminy przekazywania przez Mo-BRUK S.A. raportów okresowych w 2020 roku.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe