Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 36 113 850,00 PLN i dzieli się na 3 611 385 akcji w tym:

  • 714 732 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 1 270 635 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 356 018 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda.
  • 1 270 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na założyciela Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na inną osobę powoduje utratę uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcje na okaziciela

Struktura udziałów w akcjonariacie Spółki kształtuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WZA
VALUE FIZ 1 527 862 42,31% 1 527 862 35,32%
Józef Mokrzycki* 716 569 19,84% 1 431 301 33,09%
Elżbieta Mokrzycka 377 220 10,45% 377 220 8,72%
Wiktor Mokrzycki 297 805 8,25% 297 805 6,88%
Tobiasz Mokrzycki 297 805 8,25% 297 805 6,88%
Anna Mokrzycka-Nowak 297 805 8,25% 297 805 6,88%
Pozostali 96 319 2,67% 96 319 2,23%
RAZEM: 3 611 385 100% 4 326 117 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

* akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

W powyższej tabeli przedstawiono również stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające Mo-BRUK S.A. 

 

 

Najnowsze aktualności

Podjęcie przez Zarząd Mo-BRUK S.A. uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej

Czytaj więcej

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe