Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Struktura akcjonariatu

Zarejestrowany kapitał zakładowy Mo-BRUK S.A. wynosi 35.728.850,00 zł i dzieli się̨ na 3.572.885 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Akcjami Spółki są:

– 714.732 akcji imiennych serii A (1.429.464 głosów) – akcje serii A są̨ uprzywilejowane co do prawa głosu – na 1 akcje serii A przypadają 2 głosy,

– 1.249.092 akcji imiennych serii B (1.249.092 głosów) – akcje serii B nie są uprzywilejowane,

– 1.609.061 akcji na okaziciela serii C (1.609.061 głosów) – akcje serii C nie są uprzywilejowane.

Struktura akcjonariatu kształtuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Rodzaj akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WZA Udział w ogólnej liczbie głosów
Value FIZ 1.511.0001) na okaziciela

serii C

42,29% 1 511 000 35,84% 35,24%
Józef Mokrzycki 702.6422) imienne serii A 19,72% 1 407 121 33,38% 32,82%
1.837 na okaziciela

serii C

Elżbieta Mokrzycka 370.833 imienne serii B 10,38% 370 833 8,80% 8,65%
Anna Mokrzycka-Nowak 285.701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78% 6,66%
Wiktor Mokrzycki 285.701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78% 6,66%
Tobiasz Mokrzycki 285.701 imienne serii B 8,00% 285 701 6,78% 6,66%
Pozostali 69.4701) na okaziciela

serii C

1,94% 69 470 1,65% 1,62%
Mo-BRUK 60.0003) serii A,B,C 1,68% 0,00% 1,68%
RAZEM: 3.572.885 100% 4 215 527 100% 100%

Źródło: Emitent

1) obliczenia własne, na podstawie posiadanych przez Emitenta informacji.

2) akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

3) akcje bez prawa głosu nabyte przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych

Najnowsze aktualności

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A. zwołanego na 15 czerwca 2020 roku

Czytaj więcej

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mo-BRUK S.A.

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe