Rozwój i innowacje
Jesteśmy otwarci na nowe możliwości, wdrażamy nowatorskie rozwiązania i dążymy do rozwiązywania napotkanych trudności. Ciągle doskonalimy się dbając o nowoczesność rozwiązań, sprawność systemów i procedur oraz efektywność komunikacji.

Struktura akcjonariatu

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 36 113 850,00 PLN i dzieli się na 3 611 385 akcji w tym:

  • 714 732 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 1 270 635 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 PLN każda,
  • 356 018 akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 PLN każda.
  • 1 270 000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda.

Na każdą akcję przypada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których na każdą akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na założyciela Spółki nie powoduje utraty ich uprzywilejowania. Przeniesienie akcji imiennych uprzywilejowanych na inną osobę powoduje utratę uprzywilejowania i zmianę charakteru akcji z imiennych na akcje na okaziciela

Struktura udziałów w akcjonariacie Spółki kształtuje się następująco:

Akcjonariusz Liczba akcji Rodzaj akcji Udział w kapitale Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WZA
VALUE FIZ 1 537 120* na okaziciela serii C, D 42,56% 1 537 120 35,85%
Józef Mokrzycki* 714 732 imienne serii A** 19,84% 1 431 301 33,38%
1 837 na okaziciela serii C
Elżbieta Mokrzycka 377 220 imienne serii B 10,45% 377 220 8,80%
Wiktor Mokrzycki 290 624 imienne serii B 8,05% 290 624 6,78%
Tobiasz Mokrzycki 290 624 imienne serii B 8,25% 290 624 6,78%
Anna Mokrzycka-Nowak 290 624 imienne serii B 8,25% 290 624 6,78%
Pozostali 108 604*** na okaziciela serii C, D 3,01% 70 104 1,64%
RAZEM: 3 611 385 100% 4 326 117 100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*obliczenia własne, na podstawie posiadanych przez Emitenta informacji.

**akcje serii A są uprzywilejowane co do prawa głosu, na 1 akcję przypadają 2 głosy.

***w tym akcje bez prawa głosu nabyte przez Emitenta w ramach skupu akcji własnych

W wyniku przeprowadzenia we wrześniu 2018 r. skupu akcji własnych Emitent nabył 38.500 akcji własnych stanowiących 1,07% kapitału zakładowego Emitenta i dających 0,89% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, z tym że Spółka nie jest uprawniona do wykonywania prawa głosu z akcji własnych. Akcje własne nabyte przez Emitenta są przeznaczone do umorzenia, co spowoduje zmniejszenie ogólnej liczby akcji i proporcjonalne zwiększenie procentowego udziału w kapitale poszczególnych akcjonariuszy.

W powyższej tabeli przedstawiono również stan posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające Mo-BRUK S.A. 

 

 

Najnowsze aktualności

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Czytaj więcej

Rejestracja przez Sąd zmiany statutu Emitenta

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Zagospodarowanie
odpadów
Nawierzchnie
betonowe