Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Strona główna > Aktualności > Bez kategorii > Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Mo-BRUK S.A.

6 czerwca 2019

Zarząd Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 czerwca 2019 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2019 roku.

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały  w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24.06.2019 r. jest następujący:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok, a także przedstawienie zwięzłej sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz z opinią biegłego rewidenta.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. w 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018 wraz z opinią biegłego rewidenta.
 9. Powzięcie uchwał w sprawach :
 10. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz z badania sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok,
 11. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
 12. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Mo-BRUK S.A. za 2018 rok,
 13. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2018,
 14. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 15. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2018 roku.
 16. Informacja Zarządu w sprawie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia w imieniu i na rzecz Spółki akcji własnych, określenia zasad nabywania akcji własnych przez Spółkę.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia dotyczący wyboru członka Rady Nadzorczej Mo-BRUK S.A. jest załączony do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

Projekt uchwały w sprawie wyboru członka RN Mo-BRUK S.A.

Wniosek o uzupełnienie porządku obrad

Pozostałe aktualności

W dniu 08.04.2016 r. w laboratorium Mo-BRUK S.A. został przeprowadzony przez Polskie Centrum Akredytacji audyt w nadzorze. Zespół audytujący potwierdził […]

dodane ~ 13/04/2016 Czytaj więcej   >

Otrzymanie dokumentu patentowego

Spółka Mo-BRUK otrzymała dokument patentowy dla patentu nr 220706 na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”. Właścicielem praw do patentu […]

dodane ~ 04/03/2016 Czytaj więcej   >

Prezydent Miasta Wałbrzycha zapłaci Spółce Mo-BRUK 564 tysiące złotych.

Pięć lat trwało postępowanie administracyjno-sądowe w sprawie zwrotu Spółce Mo-BRUK niesłusznie naliczonej przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha kwoty 363 290,24 zł za […]

dodane ~ 26/02/2016 Czytaj więcej   >

Informacja o pożarze w oddziale Mo-BRUK S.A. w Wałbrzychu.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w m. Niecew informuje, że 05 lipca 2015 roku ok. godziny 2 w nocy, na […]

dodane ~ 06/07/2015 Czytaj więcej   >