Paliwa alternatywne
Jesteśmy jednym z największych producentów wysokoenergetycznych paliw alternatywnych z odpadów w Polsce.
Gospodarowanie odpadami
Świadczymy profesjonalne i kompleksowe usługi związane z odbiorem i ostatecznym zagospodarowaniem odpadów.
W trosce o środowisko
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.
Odpady nieorganiczne
W sposób profesjonalny i w pełni bezpieczny dla środowiska gospodarujemy odpadami. Dbamy o środowisko i szanujemy nasze otoczenie. Edukujemy i reagujemy na nieprawidłowości. Nie pozostajemy obojętni wobec nieprawidłowych zachowań i reagujemy stanowczo, gdy działania takie podejmowane są z premedytacją.

Odpady nieorganiczne

Technologia odzysku odpadów opracowana przez Mo-BRUK opiera się na procesie stabilizacji i zestalania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

W naszych instalacjach w procesach R5 lub D9 przetwarzamy odpady nieorganiczne takie jak: żużle i pyły ze spalarni odpadów komunalnych i przemysłowych, pozostałości po spalaniu komunalnych osadów ściekowych, osady z zakładowych oczyszczalni ścieków, szlamy pogalwaniczne, odpady poprodukcyjne z procesów obróbki metali.

Produktem finalnym procesu zagospodarowania jest „Granulat Cementowy”.

Produkt ten może być wykorzystany jako kruszywo sztuczne w budownictwie drogowym, materiał rekultywacyjne lub jako podsadzka hydrauliczna stosowana przy rekultywacji zdegradowanych terenów pokopalnianych.

Produkowany „Granulat Cementowy” posiada:

  • Aprobatę Techniczną Instytutu Budowy Dróg i Mostów, nr AT/2007-03-1357/3,
  • Ocenę przydatności granulatu cementowego Mo-BRUK jako materiału podsadzkowego w podziemnych wyrobiskach górniczych” wykonana przez Główny Instytut Górnictwa
  • Ocenę toksyczności i szkodliwości granulatu cementowego Mo BRUK wykonaną przez Katedrę i Zakład Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

Od 2002 roku posiadamy Składowisko Odpadów Przemysłowych przystosowane do deponowania kilkuset rodzajów odpadów w dwóch procesach: R12 – odzysk odpadów na składowisku oraz D5 – unieszkodliwianie poprzez składowanie.

UWAGA! DOSTAWCA ODPADÓW ZOBOWIĄZANY jest przed ich umieszczeniem na składowisku, do przekazania zarządzającemu składowiskiem PODSTAWOWEJ CHARAKTERYSTYKI ODPADU ORAZ AKTUALNEGO TESTU ZGODNOŚCI.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rzporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16.07.2015 roku w sprawie dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach dopuszcza się sporządzenie podstawowej charakterystyki odpadu, bez wykonywania testów zgodności dla niektórych odpadów.

W takich przypadkach odpady mogą być dopuszczone do składowania, jeżeli wytwórca lub posiadacz odpadów odpowiedzialny za ich zagospodarowanie przekaże informację w tym zakresie zarządzającemu składowiskiem – np. w podstawowej charakterystyce odpadu.

Spółka Mo-BRUK posiada trzy instalacje na terenie kraju w których zagospodarowywane są odpady nieorganiczne

  • Zakład Odzysku Odpadów w m. Niecew (woj. małopolskie) o rocznych możliwościach przerobu odpadów na poziomie 30 000 Mg. Zakład ten działa przy siedzibie głównej
    Mo-BRUK od 1997 roku.
  • Zakład Odzysku Odpadów Nieorganicznych w m. Skarbimierz (woj. opolskie) uruchomiony został w 2014 roku. Roczne moce przerobowe wynoszą 70 000 Mg.
  • Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie), na którym możemy deponować odpady inne niż niebezpieczne.
granulat makro20130802_193306

Dokumenty do pobrania

Najnowsze aktualności

Zakończenie działalności Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu.

Czytaj więcej

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów

Czytaj więcej
Zapraszamy do zapoznania
się z pozostałą ofertą
naszej firmy.
Nawierzchnie
betonowe
Laboratorium