• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Dywidenda

Polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie akcjonariuszom podczas walnego zgromadzenia Walnemu przeznaczania nie mniej niż 50 proc. zysku netto Mo-BRUK-u na dywidendę pod warunkiem nieprzekroczenia wartości 2,5 wskaźnika na koniec roku obrotowego.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA w ujęciu skonsolidowanym wyniósł -0,6 na koniec 2020 r.

Przy rekomendacji podziału zysku wypracowanego przez Mo-BRUK, zarząd spółki będzie brał pod uwagę plany inwestycyjne, w tym akwizycyjne, sytuację finansową i płynnościową grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania (w tym potencjalne ograniczenia związane z umowami kredytowymi i emisją instrumentów dłużnych) oraz oceny perspektyw grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych i makroekonomicznych.

W 2020 r. Mo-BRUK wypłacił rekordową dywidendę w łącznej kwocie (wypłata dwukrotna, najpierw w marcu, następnie w czerwcu) 48,3 mln zł, co daje 13,76 zł na walor. Spółka konsekwentnie zwiększa portfel zamówień i poprawia wyniki finansowe, dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu, dbając o wysokie marże. Mo-BRUK dostrzega potencjał do dalszego, dynamicznego wzrostu, obserwując korzystne otoczenie rynkowe w zakresie legislacji oraz trendów ekologicznych.