• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Emisja akcji serii C

Akcjonariusze, podczas Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki podjęli uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 zł każda.

Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki.

Debiut akcji serii C na rynku głównym GPW w Warszawie.

Podjęcie uchwały przez akcjonariuszy podczas zwyczajnego walnego zgromadzenie o zmianie oznaczenia wszystkich akcji serii C i D, które oznaczono jako akcje serii C.