• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK nie zgadza się z decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego, złoży odwołanie

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2021, dotyczącego decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego o nałożeniu na Mo-BRUK opłaty w kwocie 61 230 674,00 zł za rzekome składowanie w Wałbrzychu odpadów bez zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska, zarząd spółki informuje, że nie zgadza się z postanowieniem Organu. Mo-BRUK złoży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie przewidzianym obwiązującymi przepisami prawa.

Zarząd Mo-BRUK-u, po analizie prawnej otrzymanej decyzji, uznaje ją za bezpodstawną i w całości odrzuca argumentację Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W ocenie zarządu Mo-BRUK-u, decyzja zawiera kuriozalne uzasadnienie i jest niezgodna z prawem. Ponadto, zarząd Mo-BRUK-u podkreśla, że Organ nie uwzględnił znanych mu, istotnych argumentów, wskazujących, że spółka działała w przedmiotowej sprawie zgodnie z prawem.

Jednocześnie zarząd Mo-BRUK-u podkreśla, że wcześniejsze odwołania do drugiej instancji, będące następstwem decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego – innych niż przedmiotowa sprawa – były wielokrotnie skuteczne.

Mając na uwadze kierowane do spółki pytania w przedmiotowej sprawie poniżej przedstawiamy szczegółowe wyjaśnienia:

1) Kwota 61,2 mln zł dotyczy 2016 r. i nie zawiera naliczonej kwoty z 2015 r., która obecnie jest na etapie rozpatrywania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

2) Za lata 2013-2018 spółka zapłaciła łącznie 2 145 557,12 zł opłaty za składowanie odpadów na składowisku przy ul. Górnicza 1 w Wałbrzychu. Odpady na składowisku były składowane do 2018 r., po czym ruszyły prace rekultywacyjne.

3) Spółka nie wpłaci kwoty wskazanej w przedmiotowej decyzji. Decyzja Marszałka nie jest prawomocna ani ostateczna. Od decyzji spółka będzie się odwoływać. Zakładamy, że procedura odwoławcza może potrwać – łącznie z ewentualnym postępowaniem sądowym – od dwóch, do trzech lat.

4) Mo-BRUK złoży odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie przewidzianym obwiązującymi przepisami prawa. W przypadku niekorzystnych decyzji w drugiej instancji spółka odwoła się do sądu administracyjnego.

5) Opłata podwyższona dotyczy przede wszystkim rzekomo braku zatwierdzonej instrukcji eksploatacji składowiska. Marszałek wskazuje, że przyczyną odmowy zatwierdzenia instrukcji eksploatacji było nieuwzględnienie przez spółkę, że eksploatacja kończy się – rzekomo – w 2012 r., co jest absurdem w świetle wydanej decyzji na czas nieokreślony.

6) Spółka jest przekonana, że działania Marszałka łamią prawo. a) Marszałek błędnie nalicza znaczące kwoty – nalicza je kaskadowo – sumując wolumen odpadów za okres 2014-2016. b) Marszałek nie respektuje wydanych przez siebie decyzji, które określały nowe, prawomocne daty użytkowania i rekultywacji składowiska sięgające aż 2022 r. Dodatkowo, Marszałek wydał spółce pozwolenie zintegrowane na czas nieokreślony, tj. bezterminowo.

Oświadczenie:

https://mobruk.pl/wp-content/uploads/2021/05/MoBRUKniezgadzasiezdecyzjaMarszalkaWojewodztwaDolnoslaskiegozlozyodwolanieoswiadczenie.pdf

Statement in English:

https://mobruk.pl/wp-content/uploads/2021/05/MoBRUKdoesnotagreewiththedecisionoftheMarshallofLowerSilesiaVoivodeshipandwillfileanappeal.pdf

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
tdanelczyk@tailorsgroup.pl
tel. +48 665 885 390