• 33-322 Korzenna, Niecew 68
 • +48 18 441 70 48
 • mobruk@mobruk.pl
 • EnglishPolish

Mo-BRUK pozytywnie przeszedł audyt środowiskowo-społeczny

Firma Multiconsult Polska przeprowadziła środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u. Celem audytu była krytyczna, niezależna ocena aktualnych i przyszłych ryzyk środowiskowych i społecznych związanych z działalnością grupy z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego. Raport został przygotowany na zlecenie spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Jego powstanie jest potwierdzeniem znaczenia kwestii ekologicznych i społecznych dla grupy Mo-BRUK.

„Przeprowadzona ocena wskazuje, że potencjalny wpływ działalności spółki na środowisko i społeczeństwo jest stosunkowo niewielki. Zakłady Mo-BRUK-u funkcjonują w ramach polskich przepisów prawa” – napisano w raporcie.

W przeprowadzonym audycie środowiskowym podkreślono ponadto m.in., że:

 • Mo-BRUK działa na podstawie obowiązujących pozwoleń, wydanych przez organy administracji samorządowej na czas nieokreślony.
 • Wszystkie zakłady spółki odpowiednio kontrolują napływające na ich teren odpady.
 • Odpady do przeróbki przechodzą procedurę kwalifikacyjną w celu skierowania ich na odpowiednią instalację, celem jak najefektywniejszego przetworzenia.
 • Zakłady prowadzą bieżący monitoring odpadów, wypełniając odpowiednie dokumenty elektroniczne w systemie BDO (baza danych odpadowych).
 • Spółka przestrzega wymagań dotyczących monitoringu emisji zgodnie z zasadami określonymi w dedykowanych pozwoleniach.
 • Każdy zakład uiszcza stosowne opłaty za korzystanie ze środowiska zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymagania stawiane przez przepisy ustawy o odpadach, związane z ochroną przeciwpożarową.
 • Wszystkie zakłady posiadają monitoring miejsc magazynowania odpadów.
 • Ważnym aspektem kultury organizacyjnej w grupie jest wielopokoleniowy i rodzinny charakter pracy.
 • Menedżerowie poszczególnych zakładów mają swobodę wyboru narzędzi, które pozwolą na dalsze budowanie pozytywnych relacji z pracownikami.

Jednocześnie w dokumencie przedstawiono rekomendacje dotyczące prowadzonej przez Mo-BRUK działalności, które spółka zamierza wdrożyć. „Mo-BRUK będzie zobligowany stworzyć wewnętrzny system zarządzania, obejmujący całą firmę, celem bardziej uporządkowanego objęcia kwestii środowiskowych i społecznych. Zalecane będzie również wzmocnienie „działu ochrony środowiskowego” na poziomie korporacyjnym, ponieważ realizacja wymagań związanych ze standardami BAT będzie się wiązać z większym obciążeniem zespołu” – czytamy w raporcie.

BAT (ang. Best available technology – Najlepsze dostępne techniki), zgodnie z dyrektywą IPPC, jest standardem służącym określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Rozbudowa „działu ochrony środowiska” jest naturalną konsekwencją rozwoju firmy i dążenia do najlepszych praktyk w gospodarowaniu odpadami. System zarządzania zostanie wdrożony zgodnie z BAT 1 w wyznaczonym terminie, czyli do sierpnia 2022 r. Zrealizowane i planowane działania ukierunkowane na spełnienie standardów BAT przyczyniają się m.in. do znaczącej poprawy efektywności energetycznej zakładów spółki. Aktualnie, mając na uwadze komfort lokalnych społeczności, jesteśmy m.in. na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej na budowę składowisk z wykorzystaniem ekranów akustycznych w Niecwi

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

Mo-BRUK celem bardziej kompleksowego przedstawiania swojego biznesu rozważa także rozpoczęcie raportowania w standardzie ESG (E – Środowisko, z ang. Environmental; S – Społeczna odpowiedzialność, z ang. social responsibility i G – Ład korporacyjny, z ang. corporate governance).

Należy wziąć pod uwagę fakt, że w naszych zakładach, które w większości są zlokalizowane daleko od domów, przerabiamy blisko 1 tys. ton odpadów dziennie. Jesteśmy w stałym dialogu z mieszkańcami miejscowości, gdzie znajdują się nasze zakłady, bierzemy pod uwagę ich zdanie i sugestie. Dążymy do tego, aby w możliwie najszerszym zakresie ograniczyć wszelkie niedogodności związane z przerobem odpadów. Stosujemy neutralizatory zapachu, a w części zakładów wprowadziliśmy hale i zadaszenia, które zatrzymują uciążliwe zapachy wewnątrz, hałas czy pylenie. Dostawy odpadów staramy się planować o takich godzinach, aby jak najmniej oddziaływały na nasze otoczenie

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

O spółce:

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390

Nota prawna:

Niniejszy dokument (oraz informacje w nim zamieszczone) nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Papiery wartościowe opisane w niniejszym dokumencie nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych, ani nie są oferowane publicznie na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie reklamowy i nie stanowi prospektu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”) i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych.

Prospekt, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego wraz z suplementami i komunikatami aktualizującymi, będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Mo-BRUK S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.mobruk.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (Biuro Maklerskie) oraz IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie.