• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z 110,8-proc. wzrostem zysku netto w I półroczu 2021 r.

Mo-BRUK, lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, w I półroczu 2021 r. wypracował w ujęciu skonsolidowanym 131,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, 74,1 mln zł EBITDA (zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację) oraz 55,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 83,5 proc., 108 proc. oraz 110,8 proc.

Znaczące wzrosty i plany M&A

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży w analizowanym okresie jest efektem pozyskania nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, którzy zapewnili stabilny strumień odpadów do naszych instalacji. Kolejnym czynnikiem wzrostowym, zarówno w obszarze skali działania, jak również rentowności, była realizacja umów dotyczących zagospodarowania „bomb ekologicznych”, w szczególności w Gorlicach. Elementem wspierającym był ponadto wzrost cen i opłat za przetwarzanie odpadów. Otoczenie rynkowe pozostaje sprzyjające, jesteśmy optymistami w odniesieniu do przyszłych wyników.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

Skonsolidowane dane finansowe:

I półrocze 2021 r. I półrocze 2020 r. Zmiana
Przychody
(mln zł)
131,5 71,7 +83,5 proc.
EBITDA (mln zł) 74,1 35,6 +108 proc.
Zysk netto
(mln zł)
55,8 26,5 +110,8 proc.
Rentowność EBITDA (proc.) 56,3 49,7 +6,6 p.p.
Rentowność netto (proc.) 42,4 36,9 +5,5 p.p.

Na koniec czerwca 2021 r. grupa Mo-BRUK dysponowała 36,3 mln zł gotówki. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA wynosił na koniec czerwca bieżącego roku -0,25 (gotówka netto).

W I półroczu 2021 r. firma zagospodarowała 124,4 tys. ton odpadów, najwięcej w ramach segmentu zestalania i stabilizacji odpadów (68,8 tys. ton), przed produkcją paliwa alternatywnego (42,0 tys. ton) oraz spaleniem odpadów niebezpiecznych i medycznych (ponad 13,6 tys. ton).

Mo-BRUK przy wsparciu zewnętrznego doradcy dokonał przeglądu rynku w kontekście rozważanych akwizycji.

Zdefiniowaliśmy kilka potencjalnych podmiotów pod przejęcia. Aktualnie prowadzimy rozmowy z rozważanymi celami inwestycyjnymi. Wśród warunków brzegowych, które sformułowaliśmy na potrzeby procesu, skalę działania interesujących nas podmiotów określiliśmy na 15-50 mln zł na poziomie przychodów oraz 5-15 mln zł na poziomie EBITDA, osiąganych w skali roku. Ewentualne akwizycje zostaną sfinansowane z bieżących przepływów pieniężnych lub długiem bankowym

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Znaczący potencjał wzrostu w obszarze „bomb ekologicznych”

Na bazie danych zebranych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska liczbę „bomb ekologicznych” w Polsce można oszacować na ponad 800. To znaczący rynek do zagospodarowania przez spółkę w perspektywie kolejnych lat.

Aktualnie Mo-BRUK realizuje umowy na zagospodarowanie odpadów z „bomb ekologicznych” w Gorlicach oraz gminie Borkowice o wartości 7,5 mln zł. Ponadto spółka jako partner konsorcjum wspólnie z Sarpi realizuje projekt na rzecz gminy Niemodlin. Spółka przygotowuje się także do realizacji zadania związanego z likwidacją odpadów nielegalnie zgromadzonych w gminie Stronie Śląskie na bazie wygranego przetargu o wartości 1,3 mln zł. Mo-BRUK planuje również ubiegać się o umowy na zagospodarowanie tego rodzaju odpadów w gminie Nowiny i Częstochowie (projekty są w trybie przygotowania do przetargów przez zamawiających).

Procedowanie przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym (SKO) oraz Marszałkiem Woj. Dolnośląskiego sprawy dot. składowiska w Wałbrzychu

Raporty bieżące nr 12/2021 oraz 21/2021

  • Uchylenie w całości decyzji  w sprawie opłaty podwyższonej za składowanie odpadów w 2016 r. (61 mln zł)
  • SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

Raporty bieżące nr 17/2021 oraz 20/2021

  • Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie podwyższonej opłaty za 2015 r. (5,8 mln zł)
  • Zmniejszenie opłaty z kwoty 18 mln zł, do 5,8 mln zł

O spółce

Grupa Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in.  w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Grupa Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390