• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK z dwucyfrowym wzrostem wyników w pierwszym półroczu 2020 r.

Mo-BRUK w pierwszym półroczu 2020 r. wypracował 71,7 mln zł przychodów ze sprzedaży, 35,6 mln zł EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 26,5 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 30,9 proc., 75,7 proc. oraz 94,7 proc.

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u

Konsekwentna realizacja strategii rozwoju, przy zachowaniu reżimu kosztowego pozwala nam systematycznie zwiększać skalę działania oraz wypracowywać ponadprzeciętną rentowność. Regulacje krajowe i unijne zmierzają do zaostrzania norm środowiskowych i skali przetwarzania odpadów, co sprawia, że rynek, na którym działamy, ma dodatkowy czynnik wzrostu. Systematycznie zwiększamy portfel zamówień, którego aktualna wartość jest o ok. 20 proc. większa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Wiktor Mokrzycki wiceprezes Mo-BRUK-u

Dostrzegamy znaczący potencjał wzrostu m.in. w obszarze likwidacji tzw. „bomb ekologicznych”, których liczba w skali kraju, wg naszych szacunków, przekracza 100. Aktualnie uczestniczymy w kilku przetargach publicznych, dotyczących likwidacji tego typu składowisk, których łączna wartość sięga ok. 30 mln zł.

I H 2019 r. I H 2020 r. Zmiana LTM
Przychody (tys. zł) 54 771 71 686 +30,9 proc. 147 482
EBITDA (tys. zł) 20 270 35 606 +75,7 proc. 71 591
Zysk netto (tys. zł) 13 587 26 457 +94,7 proc. 52 958
Rentowność EBITDA (proc.) 37,0 49,7 +12,7 p.p. 48,5
Rentowność netto (proc.) 24,8 36,9 +12,1 p.p. 35,9

Na koniec pierwszego półrocza 2020 r. Mo-BRUK osiągnął wyższy stan środków pieniężnych niż zadłużenia finansowego, co implikuje wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA na koniec czerwca 2020 r. na ujemnym poziomie -0,05. Spółka w bieżącym roku wypłaciła rekordową dywidendę w łącznej kwocie 48,3 mln zł – wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem w czerwcu, co daje 13,76 zł na walor.

Największym segmentem biznesowym spółki w pierwszym półroczu w zakresie gospodarki odpadami było spalanie odpadów niebezpiecznych i medycznych (25,8 mln zł przychodów ze sprzedaży), przed zestalaniem i stabilizacją odpadów nieorganicznych (25,5 mln zł przychodów ze sprzedaży) oraz produkcją paliw alternatywnych (13,3 mln zł przychodów ze sprzedaży).

Wybrane, skonsolidowane dane finansowe

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. Główni akcjonariusze spółki rozważają ponadto opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji. Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego. Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.

O spółce:

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390