• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK zamierza wypłacić historycznie wysoką dywidendę

Rada nadzorcza Mo-BRUK-u, największej w Polsce firmy zajmującej się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu w zakresie podziału zysku za 2019 r. Intencją spółki jest przeznaczenie na dywidendę 36 mln zł, co daje 10,25 zł na akcję. Kwota 3,4 mln zł ma trafić na kapitał zapasowy.

Spółka analizuje rynek w zakresie nowych inwestycji, nie wyklucza ekspansji na rynki zagraniczne.

Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju, wspierana sprzyjającymi trendami na rynku przetwarzania odpadów pozwala nam regularnie wypracowywać zysk, który w 2019 r. był rekordowo wysoki. Dobra sytuacja ekonomiczna spółki oraz perspektywa kontynuacji wzrostu umożliwiają nam przeznaczyć zasadniczą jego część na dywidendę

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Ostateczną decyzję w zakresie podziału zysku za ubiegły roku podejmą akcjonariusze Mo-BRUK-u podczas walnego zgromadzenia, zwołanego na 15 czerwca 2020 r.

Dzień dywidendy przypadłby na 22 czerwca 2020 r., a jej wypłata nastąpiłaby 29 czerwca 2020 r. Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych nabytych przez spółkę w celu umorzenia.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do EBITDA w ujęciu skonsolidowanym wyniósł -0,3 na koniec ubiegłego roku. Zgodnie z przyjętą polityką dywidendową warunkiem jej wypłaty jest nieprzekroczenie wartości 3,0 wskaźnika na koniec roku obrotowego.

W marcu bieżącego roku spółka wypłaciła akcjonariuszom w formie dywidendy z kapitału zapasowego 12,3 mln zł, co dało 3,51 zł na akcję.

W ostatniej dekadzie Mo-BRUK przeznaczył na rozwój blisko 200 mln zł, budując linie do przetwarzania odpadów i opracowując własne technologie, które poprawiły efektywność oraz zwiększyły moce przerobowe. W efekcie spółka może podnosić wolumen przetwarzanych odpadów, odpowiadając na rosnące potrzeby rynku. Obecnie Mo-BRUK nie realizuje znaczących projektów inwestycyjnych.

Zakłady spółki przetwarzające odpady skoncentrowane są w południowej Polsce. Mo-BRUK, mając ten fakt na uwadze, dostrzega potrzebę ekspansji i dywersyfikacji geograficznej. Za wyjątkowo atrakcyjną spółka uważa północną Polskę. Nie wykluczony jest rozwój zagraniczny, szczególnie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Aktualnie spółka prowadzi analizę rynku w zakresie nowych inwestycji. Korzystne położenie finansowe firmy pozwala jej bezpiecznie planować możliwe, przyszłe przedsięwzięcia kapitałowe. Bardzo niski poziom zadłużenia daje Mo-BRUK-owi duży komfort w zakresie zaciągania zobowiązań.

Spółka w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost rok do roku odpowiednio o 42 proc., 101 proc. i 126 proc. Znaczący wzrost wyników był możliwy m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy.

Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-BRUK-u, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90 proc. obrotów.

O spółce:

Mo-BRUK jest największą w Polsce firmą zajmującą się przetwarzaniem odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranymi frakcjami odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390