• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Mo-BRUK złożył prospekt emisyjny do KNF

Mo-BRUK, w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, złożył prospekt emisyjny do KNF. Główni akcjonariusze spółki rozważają ponadto opcję sprzedaży części posiadanych przez nich akcji w ramach oferty publicznej. Lider polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych nie zamierza emitować nowych akcji.

Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.

W 2017 r. rozpoczęliśmy przegląd opcji strategicznych. Złożenie prospektu emisyjnego wpisuje się w realizację jednej z możliwych dróg, jaką byłaby potencjalna sprzedaż części akcji. W ostatniej dekadzie przeznaczyliśmy na inwestycje blisko 200 mln zł, co zaowocowało znaczącym wzrostem mocy wytwórczych oraz wyników finansowych. Dzięki bardzo dobrej sytuacji płynnościowej mamy dostęp m.in. do finansowania dłużnego na atrakcyjnych warunkach, co pozwoli nam na kontynuację inwestycji i ekspansji. W związku z powyższym nie rozważamy emisji akcji. Możliwa jest sprzedaż części akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, którzy, dostrzegając znaczny potencjał Mo-BRUKU-u do kontynuacji wzrostu, zachowają pakiet większościowy. Mając na uwadze cel poprawy płynności akcji na GPW zależy nam na włączeniu do akcjonariatu nowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Harmonogram oraz szczegółowe parametry ewentualnej transakcji zostaną podane do publicznej wiadomości w momencie publikacji prospektu emisyjnego.

Mo-BRUK podpisał umowy mandatowe z Biurem maklerskim mBanku oraz IPOPEMA Securities w związku z potencjalną transakcją.

Zdecydowaliśmy się na współpracę z renomowanymi instytucjami, których doświadczenie i kompetencje opierają się na kilkudziesięciu ofertach tego typu

Józef Mokrzycki prezes Mo-BRUK-u.

Ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym GPW akcji imiennych serii B, należących do rodziny Mokrzyckich, stanowiących łącznie 34,38 proc. kapitału Mo-BRUK-u, ukierunkowane jest na uporządkowanie struktury akcjonariatu. Posiadane przez rodzinę Mokrzyckich akcje serii A, B i C zostały wcześniej wniesione do dedykowanej spółki (SPV).

Mo-BRUK w bieżącym roku wypłacił rekordową dywidendę w łącznej kwocie – wypłata dwukrotna: najpierw w marcu, potem w czerwcu – 48,3 mln zł, co daje 13,76 zł na walor. Spółka ma bardzo dobrą sytuację płynnościową i nie ma zadłużenia.

Grupa Mo-BRUK w I kwartale 2020 r. wypracowała 38,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 20,9 mln zł zysku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) oraz 15,8 mln zł zysku netto. Oznacza to wzrost w stosunku do I kwartału 2019 r. odpowiednio o 42 proc., 101 proc. i 125 proc. Znacząca poprawa wyników była możliwa m.in. dzięki pozyskaniu nowych kontrahentów na rynku gospodarki odpadami, a także wzrostowi cen i opłat za przetwarzanie odpadów w związku ze zmianą przepisów, których celem jest ograniczenie szarej strefy.

Gospodarka odpadami jest największym segmentem działalności Mo-BRUK-u, stanowiącym w I kwartale bieżącego roku 90 proc. obrotów.

O spółce:

Mo-BRUK jest liderem polskiej branży przetwarzania odpadów przemysłowych, niebezpiecznych oraz wybranych frakcji odpadów komunalnych. Firma z odpadów produkuje m.in. paliwa alternatywne, będące cennym surowcem energetycznym, a także według własnej, opatentowanej technologii wytwarza sztuczne kruszywo stosowane m.in. w drogownictwie lub jako materiał rekultywacyjny. Mo-BRUK posiada dwie spalarnie, w których przetwarzane są m.in odpady medyczne i niebezpieczne. Akcje spółki notowane są na głównym parkiecie GPW od 2012 r.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

tel. +48 665 885 390