• 33-322 Korzenna, Niecew 68
 • +48 18 441 70 48
 • mobruk@mobruk.pl
 • EnglishPolish

Mo-Bruk

Mo-BRUK, dzięki efektywnemu modelowi biznesowemu, pozostaje liderem branży przetwarzania odpadów przemysłowych w Polsce. Spółka, dzięki zrealizowanym inwestycjom w linie do unieszkodliwiania odpadów, jest w stanie zutylizować zdecydowaną większość rodzajów odpadów powstających w Polsce.

Branża w której działa spółka charakteryzuje się niezwykle dynamicznym rozwojem. Wynika on przede wszystkim ze zmiany legislacji w zakresie prawa ochrony środowiska oraz przepisów dotyczących odpadów (zarówno w ustawodawstwie polskim, jak i europejskim), które wymuszają utylizację szkodliwych odpadów, materiałów i substancji w określony sposób. Dodatkowym aspektem prorozwojowym jest rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa, czego efektem jest wzrost popytu na usługi związane z utylizacją odpadów. Oznacza to, że firmy takie jak Mo-BRUK stoją przed szansą dynamicznego wzrostu.

Kamienie milowe w działalności Mo-BRUK-u:

 • Uruchomienie przez spółkę Zakładu Odzysku Odpadów w Niecwi, Gmina Korzenna;
 • Spółka staje się posiadaczem Składowiska Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu;
 • Uruchomienie oddziału spółki – Zakładu Recyklingu Odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Wałbrzychu;
 • Budowa kolejnego oddziału spółki – Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych, zlokalizowanego w miejscowości Karsy, woj. świętokrzyskie;
 • Podpisanie pierwszych dwóch umów na dofinansowanie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości;
 • Nabycie od Rafinerii Nafty Jedlicze oraz mniejszościowych udziałowców 100 proc. udziałów w spółce Raf – Ekologia siedzibą w Jedliczu, będącej spalarnią odpadów przemysłowych;
 • Dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 358.018 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki;
 • Przyznanie dofinansowania na realizację projektu pn. „Utworzenie centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”, wartość wydatków kwalifikowanych: 5 mln zł (netto), wielkość dofinansowania: 60% (netto), kwota dofinansowania: 3 mln zł netto;
 • Podpisanie umowy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na dofinansowanie projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnej technologii do produkcji wysokokalorycznej mieszanki opałowej”; wysokość dofinansowania wyniosła 31,1 mln zł, co stanowiło 60 proc. kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji;
 • Podpisanie umowy z Ministrem Gospodarki na dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Centrum B+R proekologicznych technologii przetwarzania odpadów”; wysokość dofinansowania wyniosła 3 mln zł, co stanowiło 60 proc. kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji.
 • Zakończenie budowy i uruchomienie spalarni odpadów niebezpiecznych w Karsach. Przedmiotowa instalacja jest jednym z elementów zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliw Alternatywnych w Karsach”. Oddana do użytku instalacja jest, po spalarni Raf-Ekologia, drugą instalacją tego typu posiadaną przez spółkę. Dzięki uruchomieniu przedmiotowej inwestycji, łączne moce produkcyjne Mo-BRUK-u w zakresie termicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych wzrosły w tamtym czasie z 10.000 Mg / rok do 35.000 Mg / rok;
 • Podpisanie umowy kredytowej z Bankiem Ochrony Środowiska na kwotę 30 mln zł z przeznaczeniem na wykup obligacji serii A;
 • Udzielenie przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej patentu na wynalazek pt. „Sposób wytwarzania syntetycznego kruszywa”. W oparciu o opatentowaną technologię spółka prowadzi produkcję granulatu cementowego z wykorzystaniem odpadów przemysłowych w dwóch swoich zakładach: w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi (od 1997 r.) oraz oddanym do użytkowania w drugiej połowie 2014 r. Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu;
 • Nabycie przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 257.862 akcji Mo-BRUK-u, reprezentujące w tamtym czasie 11,01 proc. kapitału zakładowego spółki oraz reprezentujących 8,44 proc. głosów podczas Walnego Zgromadzenia. Przed dokonaniem transakcji Fundusz nie posiadał akcji spółki;
 • Podjęcie uchwały Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 12,7 mln zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 PLN każda akcja. Mo-BRUK skierował nową emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora: Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcje. Walory zostały zaoferowane w drodze jednej emisji przez spółkę w/w funduszowi i objęte przez ten fundusz w zamian za wniesienie do spółki wkładu pieniężnego w wysokości 16,5 mln zł. Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji, tj. kwota 3,8 mln zł została przelana na kapitał zapasowy Mo-BRUK-u.
 • Dokonanie terminowego wykupu 16.375 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 1 tys.;
 • Mo-BRUK przystąpił do Programu Wspierania Płynności, co zostało potwierdzone Komunikatem Giełdy Papierów Wartościowych. Z chwilą przystąpienia spółki do Programu jej akcje przestają być kwalifikowane do Strefy Niższej Płynności. Zmiana systemu notowań wynikająca z zaprzestania kwalifikacji akcji spółki do Strefy Niższej Płynności nastąpiła od sesji giełdowej 10 kwietnia 2018 r.;
 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane do wszystkich akcjonariuszy. 21 września 2018 r. spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 38.500 akcji własnych;
 • Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji skierowane do wszystkich akcjonariuszy. 19 lipca 2019 r. spółka nabyła w celu umorzenia łącznie 60.000 akcji własnych o wartości nominalnej 10 zł, po cenie 125 zł za jedną akcję;
 • Akcjonariusze spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przeznaczyli na wypłatę dywidendy kwotę 9,7 mln zł, co stanowiło 2,71 zł na jedną akcję. Termin wypłaty dywidendy nastąpił 10 lipca 2019 r.;
 • Sąd dokonał rejestracji zmian w sprawie obniżenia kapitału zakładowego spółki, utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia serii akcji oraz zmiany statutu spółki. Kapitał zakładowy Mo-BRUK-u został obniżony z kwoty 36.113.850 (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt) zł do kwoty 35.728.850 (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt) zł, tj. o kwotę 385.000 (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) zł poprzez umorzenie 38.500 (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset) akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł każda akcja, stanowiących 0,89 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki.
 • Akcjonariusze spółki podczas Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 12,3 mln zł, co stanowi 3,51 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona 19 marca 2020 r.
 • Akcjonariusze spółki podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 36 mln zł, co stanowi 10,25 zł na jedną akcję. Dywidenda została wypłacona 29 czerwca 2020 r.