• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

W dialogu z otoczeniem

Nasze wartości

Misją Mo-BRUK-u jest zapewnienie wszystkim zainteresowanym klientom usługi utylizacji odpadów każdego rodzaju, z gwarancją ich dalszego przetworzenia, zgodnie z zachowaniem wymogów ochrony środowiska.

Spółka rozumie swoją misję jako rozwijanie działalności zagospodarowania odpadów, nastawionej na umożliwienie spełnienia przez Polskę ostrych wymogów ograniczenia składowania odpadów. Z tego względu Mo-BRUK dąży do zwiększenia wykorzystania mocy produkcyjnych, wdrożenia najnowocześniejszych światowych oraz własnych technologii przerobu odpadów oraz propagowania szeroko pojętej proekologicznej gospodarki odpadami.

Środowisko

Mo-BRUK jest w stałym dialogu z klientami, lokalnymi mieszkańcami i samorządami, wsłuchuje się w ich głos i sugestie.

Kwestie bezpieczeństwa i ochrony środowiska są wśród najważniejszych priorytetów spółki. Mo-BRUK nieustannie dąży do ograniczania w możliwie szerokim zakresie potencjalnie negatywnych skutków prowadzonej działalności, takich jak np. nieprzyjemny zapach. Przetwarzanie odpadów jest jedną z najbardziej regulowanych działalności, dlatego spółka stosuje się do wszystkich krajowych i unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska. Regularnie przechodzi kontrole w tym zakresie.

Społeczeństwo

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wyzwań środowiskowych i będzie kładło coraz większy nacisk na kwestie odpadów, co sprzyja rozwoju działalności Mo-BRUK-u.

Zaznaczyć należy, że do 2030 r. Polska musi osiągnąć poziom 65 proc. odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu oraz do 10 proc. ograniczyć składowanie odpadów. Aktualnie wskaźniki te dla Polski wynoszą odpowiednio 34 proc. i 42 proc. W skali UE, Niemcy już w 2018 r. osiągnęły poziomy założone przez UE na 2030 r.

W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami. Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u:

Firma Multiconsult Polska przeprowadziła środowiskowe i społeczne due diligence (ESDD) działalności Mo-BRUK-u. Celem audytu była krytyczna, niezależna ocena aktualnych i przyszłych ryzyk środowiskowych i społecznych związanych z działalnością grupy z uwzględnieniem prawodawstwa polskiego i unijnego. Raport został przygotowany na zlecenie spółki w związku z planowaną ofertą publiczną akcji. Jego powstanie jest potwierdzeniem znaczenia kwestii ekologicznych i społecznych dla grupy Mo-BRUK.

„Przeprowadzona ocena wskazuje, że potencjalny wpływ działalności spółki na środowisko i społeczeństwo jest stosunkowo niewielki. Zakłady Mo-BRUK-u funkcjonują w ramach polskich przepisów prawa” – napisano w raporcie.

Pełna treść audytu środowiskowego:
Mo-BRUK Corporate ESDD final report 2020-11-12