• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Społeczeństwo

Społeczeństwo jest coraz bardziej świadome wyzwań środowiskowych i będzie kładło coraz większy nacisk na kwestie odpadów, co sprzyja rozwoju działalności Mo-BRUK-u.

Zaznaczyć należy, że do 2030 r. Polska musi osiągnąć poziom 65 proc. odpadów poddanych recyklingowi i kompostowaniu oraz do 10 proc. ograniczyć składowanie odpadów. Aktualnie wskaźniki te dla Polski wynoszą odpowiednio 34 proc. i 42 proc. W skali UE, Niemcy już w 2018 r. osiągnęły poziomy założone przez UE na 2030 r.

W Polsce najważniejszym aktem prawnym regulującym gospodarkę odpadami jest Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z późniejszymi zmianami. Jednym z podstawowych celów nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.