• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku równoległym

Zarząd spółki Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Spółka” lub „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 19 listopada 2020 roku powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 896/2020 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.
Zgodnie z powyższą uchwałą:
1) 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN każda oraz łącznej wartości nominalnej 12.279.360,00 PLN („Akcje Serii B”) zostało dopuszczonych do obrotu giełdowego na rynku równoległym prowadzonym przez GPW;
2) Akcje Serii B zostaną wprowadzone do obrotu giełdowego na rynku równoległym prowadzonym przez GPW z dniem 23 listopada 2020 roku, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 23 listopada 2020 roku rejestracji Akcji Serii B i oznaczenia ich kodem ISIN PLMOBRK00013.