• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Doręczenie odpisu skargi kasacyjnej w sprawie opłaty podwyższonej za 2017 r.

Zarząd Spółki działającej pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna z siedzibą w Niecwi („Emitent”, „Spółka”) zawiadamia niniejszym, że Spółka w dniu 14 czerwca 2024 r. otrzymała odpis skargi kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu („SKO”) z dnia 4 czerwca 2024 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2024 r. (sygn. II SA/Wr 108/24), mocą którego doszło do uchylenia decyzji SKO z dnia 7 listopada 2023 r. (SKO 4135/5/21/23 utrzymującej w mocy decyzję Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 2 listopada 2021 r. Mocą decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego wymierzono Spółce opłatę podwyższoną za składowanie odpadów w 2017 r. na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z wydzieloną kwaterą do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest przy ul. Górniczej 1 w Wałbrzychu, w wysokości 19.044.933,00 PLN.

Treść skargi kasacyjnej SKO nie wpływa na stanowisko Zarządu Spółki odnośnie prawidłowości rozstrzygnięcia WSA we Wrocławiu, w którym WSA uchyliło w całości decyzję uchylenia decyzji SKO i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W ocenie Zarządu, wyrażone w skardze kasacyjnej stanowisko SKO sprowadzające się do zakwestionowania obowiązków dowodzenia podstaw faktycznych odpowiedzialności Spółki przez organy administracyjne wymierzające tę odpowiedzialność (naliczające opłatę podwyższoną), nie znajduje podstaw prawnych i jako takie jest nie do zaakceptowania.

Zarząd Spółki po analizie zadecyduje o skierowaniu odpowiedzi na skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skierowanie skargi do NSA powoduje, że ww. decyzja SKO wciąż nie jest prawomocna.