• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o dokonaniu wpisów w księgach wieczystych

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że na mocy decyzji:

– Sądu Rejonowego w Sandomierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia 26 września 2011 roku prowadzącego księgę wieczystą KW nr KI1S/00062925/5, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego,

– Sądu Rejonowego w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych z dnia

 

6 września 2011 roku prowadzącego: księgę wieczystą KW nr SW1W/00082294/4, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę wieczystą KW nr SW1W/00082293/7, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę wieczystą KW nr SW1W/00033849/2, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego, księgę wieczystą KW nr SW1W/00051411/5, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego, księgę wieczystą KW nr SW1W/00052549/8, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę wieczystą KW nr SW1W/00056032/9, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo własności, księgę wieczystą KW nr SW1W/00033850/2, dla nieruchomości, której Emitent posiada prawo użytkowania wieczystego na wyżej wskazanych prawach do nieruchomości Emitenta zostały dokonane wpisy ustanawiające hipotekę umowną łączną. Tym samym ustanowiono i dokonana została rejestracja hipoteki umownej łącznej. Ustanowienie i rejestracja hipoteki umownej łącznej było wynikiem zobowiązania Emitenta do ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii A, wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. 12.08.2011 roku. Ustanowiona hipoteka umowna łączna zabezpiecza wierzytelności wynikające z obligacji serii A do kwoty 24.640.000,00 (dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy) złotych. Emitent ustanowił Administratora Hipoteki, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rzecz Obligatariuszy, prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego wynikające z umowy o ustanowienie administratora hipoteki i przepisów prawa. Administratorem Hipoteki jest Kancelaria Prawnicza Łuczyński i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie.

Zarząd Emitenta informuje, że zakończenie procedury ustanowienia zabezpieczeń obligacji otworzyło Spółce drogę do ubiegania się o rejestrację obligacji Emitenta w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.