• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podjęciu uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz zawarciu umowy objęcia akcji

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia prawa poboru oraz ustalenia ceny emisyjnej akcji. Uchwała została podjęta na podstawie upoważnienia Zarządu udzielonego przez WZA uchwałą nr 18 (Akt notarialny Rep. „A” numer 4748/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.) Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę wynoszącą 12.700.000,00 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych, 00/100) poprzez emisję 1.270.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych, 00/100) każda akcja i skierował nową emisję akcji w ramach subskrypcji prywatnej do inwestora : Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, Plac Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 1339 (dalej: Inwestor).

W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony do kwoty 36.113.850,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Akcje zostały zaoferowane w drodze jednej emisji przez Spółkę Inwestorowi i objęte przez Inwestora w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 16.510.000,00 PLN (słownie: szesnaście milionów pięćset dziesięć tysięcy złotych). Nadwyżka wkładu ponad wartość nominalną objętych akcji, tj. kwota 3.810.000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset dziesięć tysięcy złotych), przelana zostanie na kapitał zapasowy Spółki.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyłączył w całości w stosunku do aktualnych akcjonariuszy prawo poboru akcji w ramach emisji wskazanej powyżej w trybie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego określonego w przywołanej uchwale nr 18 WZA z dnia 28 czerwca 2016 roku (akt notarialny Rep. „A” Numer 4748/2016 ).

Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną nowych akcji na kwotę 13,00 zł ( trzynaście złotych, 00/100) za jedną akcję. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie od pierwszego dnia bieżącego roku obrotowego.

Ponadto Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 12 sierpnia 2016 r. podpisana została z Inwestorem Umowa Objęcia Akcji opisanych.

Mając na uwadze, pozyskanie środków z emisji akcji serii D z przeznaczeniem na wykup obligacji serii B (których termin wykupu przypada na dzień 31 sierpnia 2016 r) Zarząd podjął w dniu 12 sierpnia 2016 roku uchwałę w sprawie wycofania się z emisji obligacji serii C, o której mowa w uchwale nr 17 WZA z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie emisji obligacji, dematerializacji obligacji oraz wprowadzenia obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, objętej protokołem notarialnym rep A nr 4748/2016.

Zarząd Emitenta informuje, że podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji objętych akcji serii D zostanie dokonane z chwilą wpisu do właściwego rejestru sądowego.

Zarząd informuje, że w najbliższej przyszłości nie planuje kolejnych emisji akcji.