• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o podpisaniu umowy z PARP na dofinansowanie projektu pn. zakup innowacyjnych usług doradczych

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 29 maja 2012 roku została podpisana z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.03.02-00-074/09-00 w ramach działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, podziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 dla projektu pn.”Zakup innowacyjnych usług doradczych przez Mo-BRUK.”

Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 1 637 500,00 zł i stanowi 50% kwoty wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem poniesionych w toku realizacji projektu.

Projekt, na który przyznano dofinansowanie związany jest z pozyskaniem kapitału na realizacje inwestycji w Mo-BRUK S.A. Na dzień 29 czerwca 2012 roku projekt został zrealizowany w ok. 50%. Pozyskana dotacja pozwoli na zrekompensowanie w części już poniesionych wydatków.