• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o przydziale Akcji Oferowanych

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Spółka” lub „Emitent”), w związku z ofertą publiczną do: (i) 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Ginger Capital sp. z o.o. z siedzibą w Korzennej („Oferujący 1”) („Akcje Oferowane 1”); oraz (ii) do 1.053.866 (jeden milion pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja oferowanych przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie („Oferujący 2”, Oferujący 1 i Oferujący 2 zwani są dalej łącznie „Oferującymi”) („Akcje Oferowane 2”; Akcje Oferowane 1 oraz Akcje Oferowane 2 zwane są dalej łącznie „Akcjami Oferowanymi”), prowadzoną na podstawie prospektu Spółki zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 roku („Oferta”), niniejszym informuje, że w dniu 27 listopada 2020 roku otrzymał informację od Oferujących o dokonaniu przydziału Akcji Oferowanych w ramach Oferty.
Oferujący przydzielili inwestorom łącznie 1.405.154 (jeden milion czterysta pięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) Akcji Oferowanych, w następujący sposób:
1) 210.773 (dwieście dziesięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych inwestorom indywidualnym; oraz
2) 1.194.381 (jeden milion sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden) Akcji Oferowanych zostało przydzielonych inwestorom instytucjonalnym.
Średnia stopa redukcji zapisów dokonanych przez inwestorów indywidualnych wyniosła 56,6%.
Zarówno Oferujący 1, jak i Oferujący 2 przydzielili po 702.577 (siedemset dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt siedem) Akcji Oferowanych.