• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o rejestracji przez Sąd Rejonowy podwyższenia kapitału zakładowego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bie��ce i okresowe

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 26 sierpnia 2016 r Sąd Rejonowy w Krakowie zarejestrował uchwałę Zarządu z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Na podstawie przedmiotowej uchwały Zarządu kapitał zakładowy Spółki został podwyższony o kwotę wynoszącą 12.700.000,00 (słownie: dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych, 00/100) poprzez emisję 1.270.000 (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt tysięcy) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych, 00/100) każda.

W efekcie powyższego kapitał zakładowy Spółki został podwyższony do kwoty 36.113.850,00 PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów sto trzynaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych, 00/100).

Struktura akcjonariatu Mo-BRUK S.A. po wyżej opisanym podwyższeniu kapitału zakładowego została przedstawiona w załączonej tabeli.