• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Emitenta.

NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM I W ŻADNEJ JURYSDYKCJI NIE STANOWI OFERTY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI NA KOŃCU NINIEJSZEGO RAPORTU.

Zarząd spółki Mo-BRUK S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 5 października 2021 roku otrzymał od akcjonariusza Emitenta – Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z wydzielonym Subfunduszem 1 zarządzanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Akcjonariusz”), informację o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu („ABB”) na akcje Emitenta.

  • Zgodnie z przekazaną informacją, w dniu 6 października 2021 roku Ipopema Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”), działając na zlecenie Akcjonariusza rozpocznie proces ABB na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Emitenta tj. 395.000 akcji Spółki, stanowiących około 11,24% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do około 9,37% w ogólnej liczbie głosów w Spółce („Akcje Sprzedawane”).
  • Oferta Akcji Sprzedawanych jest kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych oraz inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na inwestora dla każdej osobnej oferty.
  • Zgodnie z przekazaną informacją:
  • 1) Akcjonariusz zastrzegł sobie prawo odwołania, zakończenia lub zmiany warunków ABB, w tym zmniejszenia liczby Akcji Sprzedawanych przez siebie w ramach ABB;
  • 2) Akcjonariusz zobowiązał się wobec Firmy Inwestycyjnej do przestrzegania ograniczenia zbywalności (lock-up) wszystkich należących do niego na dzień zawarcia umowy plasowania akcji Spółki, które nie zostaną zbyte w ramach ABB, przez okres 180 dni od dnia podpisania aneksu cenowego, zawierającego cenę sprzedaży oraz liczbę Akcji Sprzedawanych w ramach ABB, na warunkach zwyczajowo przyjętych dla tego typu transakcji. Akcjonariusz zobowiązali się w tym terminie: (i) bezpośrednio lub pośrednio: nie oferować, nie przenosić własności, nie ustanawiać żadnych obciążeń, nie udzielać żadnych opcji, nie zobowiązywać się do sprzedaży lub obciążenia, nie pożyczać ani w inny sposób nie zbywać akcji Spółki lub instrumentów finansowych zamiennych lub uprawniających do objęcia lub nabycia akcji Spółki, ani nie podawać do publicznej wiadomości żadnych zamiarów, które skutkowałyby taką transakcją; (ii) nie żądać, nie zwoływać ani nie podejmować działań mających na celu zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki w celu przedłożenia uchwały Spółki upoważniającej do podjęcia tych czynności; oraz (iii) nie zawierać żadnych umów (w tym umów sporządzonych w innej formie niż pisemna) ani nie zawierać żadnych transakcji, które prowadziłyby lub mogłyby prowadzić do przeniesienia własności lub innego rozporządzenia, bezpośrednio lub pośrednio, jakimikolwiek prawami z akcji Spółki, zamiennymi instrumentami finansowymi lub prawem do nabycia lub zakupu akcji Spółki, lub jakiejkolwiek transakcji, której skutek ekonomiczny byłby równoważny ze zbyciem praw z akcji Spółki. Ograniczenie to nie ma zastosowania: (i) w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na zbycie lub zamianę akcji Spółki w rozumieniu i na warunkach określonych w Ustawie o ofercie publicznej lub sprzedaży akcji w ramach transakcji publicznego skupu akcji (na równych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy Spółki); (ii) w przypadku zbycia akcji Spółki w wyniku wykonania przez Akcjonariusza prawomocnego orzeczenia sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej (w szczególności wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego) nakazującej zbycie akcji Spółki, o czym Akcjonariusz zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Firmę Inwestycyjną przedstawiając na potwierdzenie stosowne dokumenty; oraz (iii) jeżeli Akcjonariusz uzyska uprzednią pisemną zgodę Firmy Inwestycyjnej na zbycie akcji.

 

  • WAŻNE INFORMACJE
  • Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych Emitenta w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe Emitenta nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe Emitenta ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Akcjonariusza, Emitenta i ich doradców. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować. Zwracamy uwagę, że przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii. Inwestowanie w akcje Emitenta łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z dostępnymi informacjami dotyczącymi Emitenta, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.