• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej” ,,Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta działając na podstawie § 23 ust. 2 pkt. i podjęła uchwałę nr 96/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2017-19 oraz zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2017-19 a także wykonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2017-19 Spółki oraz spółki zależnej Raf-Ekologia Sp. z o.o. za analogiczne okresy.

Zgodnie z treścią powyższych uchwał Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta i spółki zależnej w zakresie opisanym powyżej.

Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 186.

Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Grant Thornton Frąckowiak sp. z o.o. sp. k. w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.

Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.