• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych.

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi (dalej" ,,Spółka") informuje, iż w dniu 22 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2022-24 oraz zbadania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za lata 2022-24 a także wykonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za lata 2022-24 Spółki oraz spółki zależnej Raf-Ekologii Sp. z o.o. za analogiczne okresy.
Zgodnie z treścią powyższej uchwały Rada Nadzorcza Spółki postanowiła wybrać Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do zbadania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta i spółki zależnej w zakresie opisanym powyżej.
Mazars Audyt Sp. z o.o. wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 186.
Emitent korzystał w poprzednich latach z usług Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.
Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie par. 23 ust. 2 pkt. i) statutu Spółki. Umowa zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania.