• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie ze skargi Mo-BRUK SA na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gogolina

Zarząd Mo-BRUK SA informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 30 września 2014 roku ogłosił wyrok w sprawie ze skargi Mo-BRUK SA na bezczynność i przewlekłość postępowania Burmistrza Gogolina w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu produkcji paliw alternatywnych wraz z instalacją produkcji energii cieplnej i podsuszania paliw alternatywnych”.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Burmistrz dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa i przewlekłości z rażącym naruszeniem prawa w zakresie prowadzenia przedmiotowego postępowania, wskutek czego Zarząd Mo-BRUK zmuszony został zmienić plany inwestycyjne. Ponadto NSA nałożył na Burmistrza Gogolina grzywnę i zasądził koszty postępowania sądowego. Wyrok jest prawomocny.

Skarga Mo-BRUK S.A. dotyczyła projektu inwestycyjnego, o którym Emitent informował w dokumencie informacyjnym dot. wprowadzenia obligacji serii A na GPW Catalyst z dnia 02.11.2011 oraz prospekcie emisyjnym z dnia 15.03.2012. Zarząd Mo-BRUK zamierzał w ww. lokalizacji wybudować nowy zakład do przerobu 200 tys. ton odpadów, który docelowo miał zatrudniać ok 50 pracowników. Na realizację projektu w Górażdżach Zarząd Spółki pozyskał dotację PARP w kwocie 27,8 mln zł, co stanowiło 60% kosztów kwalifikowanych. Łączne planowane nakłady inwestycyjne na budowę zakładu wynosiły 63,5 mln zł. W wyniku niezgodnego z prawem działania Burmistrza Gogolina Spółka utraciła dotację PARP.

W związku z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Zarząd Mo-BRUK SA przystępuje do oszacowania wartości szkody wyrządzonej działaniami Burmistrza i dochodził będzie odszkodowania od Gminy Gogolin.