• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zarejestrowaniu w KDPW obligacji na okaziciela serii B spółki Mo-BRUK

Zarząd Mo-BRUK S.A. informuje, że w dniu 16 grudnia 2014 roku uchwałą nr 1058/14 Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął decyzję o warunkowym zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji na okaziciela serii B Spółki Mo-BRUK o wartości nominalnej 1.000 zł (tysiąc złotych) każda i terminie wykupu w dniu 31 sierpnia 2016 roku.

Zarejestrowanie ww. obligacji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych obligacji do alternatywnego systemu obrotu.

Obligacje oznaczono kodem PLMOBRK00047.

Za informacją podaną w raporcie kwartalnym Mo-BRUK SA z 12/11/2014 dot. III kwartału, Zarząd Mo-BRUK SA wskazuje, że Spółka wykupiła 05/09/2014 od jednego z inwestorów wierzytelności z tytułu obligacji serii B w kwocie 3,5 mln zł. Dlatego obecne zobowiązania Spółki z tytułu obligacji serii B wynoszą 16,5 mln zł.