• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zatwierdzeniu przez KNF prospektu emisyjnego

Zarząd Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi informuje, że w dniu 15 marca br. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny.

Emitent złożył w dniu 21 grudnia 2011 r. wniosek o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego do KNF w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 356.018 akcji zwykłych na okaziciela serii C, które obecnie są przedmiotem obrotu na rynku New Connect.
Wprowadzenie walorów Emitenta na GPW to kolejny etap strategii, której głównym celem jest maksymalizacja długoterminowej wartości Mo-BRUK S.A. W opinii Zarządu przeniesienie walorów Emitenta na rynek główny GPW otworzy nowe możliwości dla dalszego rozwoju Spółki.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2 Załącznik Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.