• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 7 marca 2017 r Emitent podpisał umowę z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Synthos”) na wykonanie usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów gruzu zawierających rtęć z wyburzenia obiektu dawnej elektrolizy o kodzie 170106* w szacowanej ilości 18 200 ton.

Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 8,736 mln zł netto.

Zgodnie z zapisami Umowy Emitent zobowiązany jest do zagospodarowania 100% odpadów będących jej przedmiotem w procesie odzysku R5 w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi lub w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem Umowy Synthos zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w Umowie tj. 480 zł netto i faktycznie odebranej ilości odpadów. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2018 roku.