• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. _dalej: "Spółka" lub "Emitent"_ informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 roku Emitent zawarł w imieniu konsorcjum firm: Mo-BRUK S.A. oraz Usługi Transportowe "REGAL" Alicja Reguła umowę z Wodociągami Miasta Krakowa Spółka Akcyjna, z siedzibą, ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków, której przedmiotem jest sukcesywny odbiór _wywóz i zagospodarowanie_ odpadów po termicznej utylizacji osadów ściekowych z instalacji STUO w Zakładzie Oczyszczania Ścieków Płaszów podległej Wodociągom Miasta Krakowa S.A., na łączną kwotę 20 384 400,00 zł netto.

Wysokości wynagrodzenia należnego Emitentowi może ulec zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów mających wpływ na wykonania Umowy, w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS.

Umowa została zawarta w wyniku postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych i została podpisana na okres od dnia 11.09.2022 r. do dnia 10.09.2025 r.