• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: "Spółka" lub "Emitent") informuje, że w dniu 25.05.2023 roku Emitent występując w ramach konsorcjum firm z „KLIMAPOL” Sp. z o.o. z siedziba w m. Dąbrowica, 21-002 Jastków podpisał umowę z ORLEN Eko Spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Chemików 7, 09-411 Płock, której przedmiotem jest wykonanie usługi polegającej na wydobyciu, odwodnieniu, odbiorze, transporcie ze składowiska oraz zagospodarowaniu odpadu o kodzie 19 01 06* - szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych ze składowiska odpadów niebezpiecznych ORLEN Eko Sp. z o.o. w szacowanej ilości po ok. 2 600,00 Mg/rok w okresach X-XII.2023 i X-XII.2024.

Odpady stanowiące przedmiot umowy zostaną zagospodarowane w należącym do Emitenta Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu.

Umowa została zawarta na czas określony, obowiązuje od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2024 roku, przy czym usługa wydobycia, odwodnienia i transportu odpadu będzie wykonywana w miesiącach: październik, listopad i grudzień każdego roku.

Szacunkowa łączna wartość umów wynosi 13 832 000,00 zł netto (tj. 14 938 560,00 zł brutto).