• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy.

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2020 r Emitent podpisał umowę z Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (dalej: „Synthos”) na wykonanie usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów ziemi zawierających rtęć o kodzie 170503* w szacowanej ilości 11 000 ton.

Całkowita szacunkowa wartość umowy wynosi 5,962 mln zł netto.

Zgodnie z zapisami Umowy Emitent zobowiązany jest do zagospodarowania 100% odpadów będących jej przedmiotem w procesie odzysku R5 w Zakładzie Odzysku Odpadów w Niecwi lub w Zakładzie Odzysku Odpadów Nieorganicznych w Skarbimierzu. Tytułem wynagrodzenia za usługę objętą przedmiotem Umowy Synthos zapłaci Emitentowi kwotę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej określonej w Umowie tj. 542 zł netto i faktycznie odebranej ilości odpadów. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na wrzesień 2020 roku. Umowa przewiduje okres realizacji umowy na 4 miesiące.