• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 2 stycznia 2020 roku Emitent podpisał umowę z Miejskim Zakładem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Koninie na wykonanie usługi polegającej na odbiorze, transporcie i ostatecznym zagospodarowaniu odpadów poprocesowych z Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowej umowy może wynieść 10 178 000,00 zł netto. Rzeczywiste wynagrodzenie Emitenta za wykonanie przedmiotu umowy będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej masy odebranych odpadów. Szacunkowa ilość odpadów do odebrania w czasie trwania umowy wynosi 14 000 ton.

Umowa została zawarta w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i została podpisana na okres od 2 stycznia 2020 do 31 grudnia 2021.