• 33-322 Korzenna, Niecew 68
  • +48 18 441 70 48
  • mobruk@mobruk.pl
  • EnglishPolish

Informacja o zawarciu znaczącej umowy

Zarząd Mo-BRUK S.A. (dalej: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 3 stycznia 2019 roku Emitent podpisał cztery umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Obozowej 43 na „Odbiór, w tym transport i zagospodarowanie odpadów powstałych w wyniku przetwarzania odpadów wielkogabarytowych” w szacunkowej łącznej ilości 15 000 ton.

Maksymalne wynagrodzenie Emitenta z tytułu wykonania przedmiotowych umów może wynieść 6.107.400,00 zł brutto. Rzeczywiste wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umów będzie ustalone jako iloczyn ceny jednostkowej oraz rzeczywistej ilości odebranych odpadów.

Umowy zostały zawarte w wyniku postepowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych i zostały podpisane na czas określony do dnia 31 grudnia 2019 roku.